Vår organisation

SOS Children’s Villages International är en global federation som förenar medlemsorganisationer i 135 olika länder och territorier under ett varumärke. Organisationen grundades 1949 i Österrike och har sedan dess arbetat för att tillgodose behov och rättigheter för barn i utsatthet.

Organisationens långa erfarenhet av frågor inom pedagogik, psykologi och barns rättigheter innebär att våra metoder är genomarbetade och beprövade. I jämförelse med institutionell omvårdnad uppvisar SOS Barnbyars verksamhet goda långsiktiga resultat, såväl i låg- som höginkomstländer. Programmen implementeras av nationella medlemsorganisationer som styr och ansvarar över verksamheten i respektive land i linje med nationella lagar och föreskrifter samt riktlinjer och kvalitetsmål från SOS Children’s Villages International. Ramverket har fastställts av Generalsekretariatet (SOS Children’s Villages) med säte i Österrike.

Internationellt samarbete

SOS Barnbyar Sverige grundades 1972 och är en medlemsorganisation i den internationella federationen. Organisationen arbetar med insamling, kommunikation och volontärverksamhet samt bidrar aktivt till utvecklingen av internationella riktlinjer och policys inom SOS Children’s Villages International. SOS Barnbyar Sveriges uppdrag är att stödja sina partnerländer i att driva, utveckla och följa upp program och projekt, både genom aktivt partnerskap och genom att delta i strategisk utveckling. Vi samarbetar med andra organisationer, myndigheter, institutioner, privatpersoner och företag, som kan stödja oss med kunskap och erfarenhet samt ekonomiska och materiella resurser.

Kompetens och kapacitet

De nationella medlemsorganisationerna runt om i världen är i regel autonoma med egna stadgar och styrelser. De utformar självständigt sin verksamhet då de med sin lokala förankring har bäst kunskaper om respektive lands specifika förhållanden. Som medlemsorganisation måste de dock följa den internationella federationens stadgar, principer för utbildning, barnomsorg, vår uppförandekod “Code of conduct” och vår omfattande policy för skydd av barn “Child Safeguarding”, samt finansiella och administrativa rutiner.

De arbetar med partners på lokal, regional och nationell nivå, både med privata aktörer, lokala gräsrotsorganisationer, andra hjälporganisationer och med myndigheter. Förutom verksamheten på plats spelar SOS Barnbyar en viktig roll som förespråkare för frågor och politik kring barns rättigheter.

Detta säkerställer att parterna kompletterar varandra istället för att skapa parallella strukturer. I dessa samarbeten utvecklas positiva synergier i form av utbyte av kunskaper och erfarenheter. Dessa samarbetspartners kan vara självhjälpsgrupper, lokala organisationer och lokala myndigheter.

En viktig del är att stötta lokalsamhället i byggandet av strukturer som stödjer barn och utsatta familjer. Målet är att bidra till att familjerna skaffar sig kunskap, färdigheter, självförtroende och andra avgörande resurser för att de ska kunna bli självförsörjande.

SOS Barnbyar i Sverige

Under 2017 arbetade i genomsnitt 51 personer på SOS Barnbyars kontor i Stockholm. Vi arbetar med insamling, service och kommunikation till givare samt ekonomisk kontroll för att säkerställa att insamlade medel används effektivt och korrekt. Vi arbetar även med strategiutveckling och programutveckling både i den internationella organisationen och mot ett antal partnerländer där SOS Sverige har ett finansiellt ansvar. Vi arbetar också aktivt med påverkansarbete för att synliggöra vår målgrupps situation och behov och bidra till att de får ökade möjligheter till ett självständigt, självförsörjande liv, samt till en hållbar utveckling i enlighet med de globala hållbarhetsmålen.

Kompetensutveckling och arbetsmiljö

Vi utbildar och följer upp ansvarsfördelningen i arbetsmiljöansvaret samt har väl fungerande rutiner för vårt systematiska arbetsmiljöarbete. SOS Barnbyar Sverige har kollektivavtal med Unionen och en aktiv lokal fackklubb.

Jämställdhet och mångfald

SOS Barnbyar Sverige arbetar kontinuerligt för att jämställdhet och mångfald skall genomsyra verksamheten. Det är viktigt att alla har samma förutsättningar till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet. Vi utvecklar även mål och åtgärder kontinuerligt samt utvecklar vårt chefs- och medarbetaransvar.

Finansiella resurser

En viktig del av SOS Barnbyar Sveriges arbete är insamling, vilket innebär att våra uppställda mål till stor del är av finansiell karaktär. De finansiella målen är i sin tur kopplade till den internationella organisationens långsiktiga strategi att tillförsäkra fler barn en kärleksfull och trygg uppväxt till år 2030.

En stor del av SOS Barnbyars insamlade medel är öronmärkta. Organisationen har väl fungerande rutiner för att säkerställa att de pengar som de svenska givarna bidrar med går till det avsedda ändamålet.

Frivilliga

SOS Barnbyar Sverige har totalt sex frivilliggrupper runt om i Sverige. Frivilliggrupperna arbetar med insamling på olika sätt och även med att informera om vår verksamhet på till exempel skolor, företag och vid olika event. Vi tar också emot frivilligarbetare på kontoret i Stockholm som hjälper till med olika kontorsgöromål som utskick, kuvertering och annat.  Under 2017 hade vi sex kontorsvolontärer.

Däremot skickar vi inte ut volontärer till verksamheter i världen. All arbetskraft är lokalt anställd och avlönad. På det sättet bidrar vi till att skapa arbetstillfällen, stärka den lokala ekonomin och att barnen får långvariga relationer med de vuxna i verksamheten.

Externa partnerskap och nätverk

En viktig, och växande, del av våra insamlade medel kommer från partnerskap med företag, stiftelser och myndigheter. I den nystartade mentorsverksamheten i Hammarkullen är samverkan med myndigheter en viktig del, både ekonomiskt och i utvecklingen av programmet.

Läs mer om vilka nätverk vi ingår i här.