Vårt mål är att inte ett enda barn ska växa upp ensamt

Ungefär tio procent av världens barn, 220 miljoner barn, har förlorat, eller riskerar att förlora, sina föräldrars stöd och omsorg. Det kan vara barn som övergivits av sina föräldrar eller som lever i en instabil familjesituation där social utsatthet, fattigdom, sjukdom och andra faktorer riskerar att splittra familjen. Det är dessa barn som utgör SOS Barnbyars målgrupp.

Historiskt sett har SOS Barnbyar nått stora framgångar i att möta behoven hos dessa barn och ungdomar. Vi arbetar ständigt för att nå ut till fler barn och ytterligare öka effekterna av våra insatser. Utifrån detta har vi definierat två övergripande målsättningar som ska uppnås till år 2030.

Det ena är att säkerställa att många fler barn växer upp i en kärleksfull miljö och har en jämlik möjlighet att utveckla sin fulla potential. Den andra är att leda världens effektivaste rörelse som arbetar för omsorg om barn med det långsiktiga målet att inget barn ska växa upp ensamt utan föräldrastöd. Detta ska vi uppnå genom våra egna program, men också i partnerskap med andra aktörer.

Våra insatser syftar till att förhindra att familjer splittras, att erbjuda säker kvalitativ alternativ omsorg för barn som av olika skäl inte kan leva med sina föräldrar samt att förbereda ungdomar för ett självständigt liv.

Vårt arbete görs i linje med FN:s hållbarhetsmål och FN:s Riktlinjer för barn i alternativa omsorgsformer. Målsättningen är att åstadkomma resultat som är mätbara på global nivå.