Bli fadder

Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer.

Mentorverksamhet i Hammarkullen

SOS Barnbyars Ungdomscenter i Hammarkullen invigdes i januari 2017 och vänder sig till ensamkommande barn/ungdomar som har eget boende (sk. ebo-placerade). Det innebär att de ensamkommande barnen/ungdomarna har placerats att bo hos släkt eller bekanta till familjen. Vi vänder oss till denna målgrupp då de ofta visat sig ha svårt att etablera sig i det svenska samhället. Orsaken är att familjerna de bor hos ofta själva många gånger saknar nätverk, kunskaper om det svenska samhället och själva ha utmaningar med det svenska språket. Det medför att familjen kan ha svårt att vara ett naturligt stöd för de ungas egna etableringsprocesser i Sverige.

På ungdomscentret arbetar – av SOS Barnbyar – anställda mentorer. Ungdomarna hänvisas till verksamheten av socialtjänsten i Angered, vilka vi har ett nära samarbete med. All medverkan i verksamheten sker helt på frivillig basis och både pojkar och flickor deltar. Totalt kan ungefär 50 ungdomar vara inskrivna och aktiva mentorsverksamheten.

LÄS OM DROTTNING SILVIAS BESÖK I HAMMARKULLEN

Etablering genom individuellt stöd
SOS Barnbyars verksamhet ersätter inte skola, socialtjänst, sjukvården eller liknande aktörer, utan är ett komplement till samhällets övriga insatser. Vår verksamhet syftar helt till att fokusera på de ungas etablering. Mentorerna arbetar därför i huvudsak med att ge individuellt och behovsanpassat stöd inom i tre livsområden; ”samhällsorientering”, ”fritid och nätverk” och ”utbildning och arbete”.

De unga sätter tillsammans med sina mentorer, på ett strukturerat och transparant sätt, upp sina utvecklingsmål inom de olika livsområdena. Det är ungdomarna som är aktörer och mentorerna ska bara vara deras stöd och inte ta över ungdomarnas utmaningar, eller fatta beslut över de ungas huvuden. Verksamheten har på detta sätt ett empowermentorienterat synsätt, där vi stöttar och rustar de unga för att själva kunna utvecklas, fatta beslut och skapa sig en plattform för ett självständigt och självförsörjande liv, där de kan nå sin fulla potential.

SOS Barnbyars mentorer
Mentorerna i verksamheten i Hammarkullen har alla yrkeserfarenhet av att arbeta med ungdomars utveckling på olika sätt, bland annat från boenden för ensamkommande barn eller inom socialtjänsten. Mentorerna har också olika bakgrunder och erfarenheter för att matcha de ensamkommande barnens behov av stöd.

Utåtriktad verksamhet
Vår övertygelse är att ha en i huvudsak utåtriktad verksamhet, där vi genom våra mentorskap tar ungdomarna från våra lokaler och ut i samhället. Det är ute i samhället som det oftast blir som tydligast vilka möjligheter som faktiskt finns, och som de unga kan dra nytta av i sin utveckling och etablering. Det är utanför våra lokaler som livet pågår och det är där som utmaningarna kan upplevas som störst. Det är detta liv de unga är mest behjälpta av att lära sig hantera.

Genom att utmana de unga med lagom stora uppgifter och gemensamt uppsatta mål, lär de sig att allt bättre förstå och hantera samhällets utmaningar. På så sätt kan de utan stöd av vare sig oss eller annan aktör själva fylla på sina liv för nå sin fulla potential.

Gruppverksamheter
Då vi främst arbetar med individuellt stöd, kan dock viss verksamhet med fördel göras i grupp. Parallellt med de individuella stöden erbjuder vi därför bl.a; språkcafé, studiebesök, läxhjälp och föreläsningar regelbundet i våra egna lokaler. (Dessa aktiviteter är enbart till för de ungdomar som är inskrivna i vår verksamhet.)


Gå från att kika in och betrakta samhället utifrån, till att naturligt vilja, våga och kunna delta i detta.

Familjestärkande insatser
För att stärka de ungas ebo-familjer till att vara ett naturligt stöd i de ungas egna etableringsprocesser erbjuder vi familjestärkande insatser. På så sätt kan vi stärka dem att bli så bra utgångspunkt som möjligt för de unga att utvecklas från. Detta arbete sker både genom egna gruppaktiviteter, samt genom samverkan med lokala organisationer, föreningar och kommunen.

Finansiering
Verksamheten i Hammarkullen finansieras av näringslivet, stiftelser, stora privata givare samt genom vissa aktivitetsbidrag från kommunen. Det finns många unga som söker vårt stöd och är ni ett företag som vill veta hur ni kan vara med och bidra till att utöka verksamheten på orten, eller till nya regioner, så kontakta oss gärna.

Hjälp med praktikplatser
Att komma ut och delta på arbetsplatser är ett mycket bra sätt att skapa sig sociala nätverk, ingå i ett större sammanhang, att utveckla sin svenska och att få en fot in på den svenska arbetsmarknaden. Vi arbetar därför aktivt med att få ut de unga på praktikplatser och extrajobb. Är ni en arbetsplats som kan erbjuda detta så kontakta oss gärna, så att vi tillsammans kan undersöka förutsättningar för hur ert företag kan bidra för ensamkommandes etablering i samhället.

Besök i vår verksamhet.
Det finns ett stort intresse för att få besöka vår verksamhet och vi håller därför ett öppet hus i våra lokaler varje termin. Vi berättar om verksamheten med vår målgrupp som värdar. Är du intresserad av att delta eller att på annat sätt veta mer om vår verksamhet så kontakta vår nationella programsamordnare; joakim.huss@sos-barnbyar.se för mer information.

Vi har i dagsläget tyvärr inte möjlighet att ta emot intresserad allmänhet eller volontära insatser i verksamheten i Hammarkullen.