Bli fadder

Mentorverksamhet i Hammarkullen

SOS Barnbyars mentorsverksamhet i Hammarkullen vänder sig till ensamkommande unga (16-21 år), som bor i nätverkshem. Ett nätverkshem innebär att de ensamkommande barnen/ungdomarna har placerats att bo hos en släkting, en vän till familjen, en bekant eller liknande. Hos någon som finns inom den unges nätverk helt enkelt.

Vi vänder oss till denna målgrupp då den ofta uppvisar svårigheter att etablera sig i det svenska samhället. Orsaken till det är att familjerna de bor hos ofta själva kan ha levt en kortare tid i Sverige och därmed sakna större eller etablerade nätverk, tillräckliga kunskaper om det svenska samhället samt att de sällan pratar svenska i hemmet. Detta medför att familjen kan ha svårigheter att vara ett naturligt stöd för de ungas etablering och utveckling till självständiga och självförsörjande unga vuxna, i Sverige.

LÄS OM DROTTNING SILVIAS BESÖK UNDER INVIGNINGEN I HAMMARKULLEN

Verksamheten invigdes i januari 2017 och i verksamheten arbetar professionella mentorer, som på ett metodiskt sätt arbetar för att stötta de ungas etablering. Med etablerad menar vi rätten att kunna leva ett självständigt och självförsörjande liv, att man känner makt över sin egen framtid och har en bra förståelse för samhället som man även aktivt deltar i. Som etablerad har man även ett fungerande och gynnsamt nätverk och är proaktiv i sin egen utveckling. Det är för etableringen vi verkar.

Vi har genom verksamheten ett nära samarbete med socialtjänsten i Angered, vilka också hänvisar ungdomarna till oss. Idag har vi en eftersträvansvärd jämvikt med både pojkar och flickor, där totalt ca 60 unga vara inskrivna och aktiva verksamheten samtidigt. De unga deltar i ca 1-2 år i verksamheten och är sedan rustade för att utveckla sin egen framtid. Verksamheten är helt kostnadsfritt och sker på frivillig basis för unga som har uppehållstillstånd samt har intresse och motivation samt tillräckliga språkkunskaper för att kunna tillgodogöra sig programmet.

Etablering genom individuellt stöd
Ingen människa är en annan lik och verksamheten arbetar därför med de ungas individuella behov av stöd. Målbilden och det övergripande syftet för den unges deltagande ska dock alltid vara dennes etablering, men vägen mot målet och dess insatser på vägen dit kan se mycket olika ut från deltagare till deltagare. Mentorerna arbetar därför med att ge individuellt och behovsanpassat stöd, vilket vi gör inom i huvudsak tre livsområden; ”Samhällsorientering”, ”Fritid, kultur och nätverk” samt ”Utbildning och arbete”.

De unga sätter tillsammans med sina mentorer upp sina utvecklingsmål inom dessa livsområden i handlingsplaner. Detta sker på ett strukturerat och transparant sätt och vi ser det som viktigt att det är ungdomarna själva som är proaktiva i sin utveckling och att mentorerna bara är deras stöd. Vi ska inte gå in och ta över de ungas utmaningar eller fatta beslut över de ungas huvuden, utan det är de unga som är aktörer, inte vi. För att möjliggöra detta arbetar vi i handlingsplanerna med sk ”SMARTA mål”. Dvs att de är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Actionorienterade, vilket verkar för att göra deltagarna till aktiva och motiverade i sin egen utveckling.

SOS Barnbyars mentorer
Verksamheten har ett empowermentorienterat synsätt, där vi vill stöttar och rustar de unga för att de själva ska kunna utvecklas, fatta beslut och skapa sig en plattform för ett självständigt och självförsörjande liv. Det är individernas ökade förmågor och tilltro som gör att de kan nå sin fulla potential, genom sin egen drivkraft.

Mentorerna i verksamheten har alla yrkeserfarenhet sedan tidigare av att arbeta med ungdomars utveckling på olika sätt, bland annat från boenden för ensamkommande barn från olika stödverksamheter inom skola eller socialtjänst. Mentorerna har olika bakgrunder och erfarenheter för att matcha de ensamkommande barnens behov av stöd. Utöver att de är individuella mentorer ansvarar de även för olika tematiska gruppverksamheter och aktiviteter som vi erbjuder.

Utåtriktad verksamhet
SOS Barnbyars verksamhet ersätter inte skola, socialtjänst eller andra grundläggande eller redan befintliga verksamheter som erbjuds av kommunala eller ideella aktörer. Vår mentorsverksamhet är ett komplement till samhällets övriga insatser och vi verkar för att aktivt lotsa de unga till att hitta fram till samhällets utbud. Vårt stöd är tänkt att sträcka sig över ca 1-2 år och syftar helt till att fokusera på de ungas etablering och att de ska bygga upp en självständighet. Vår övertygelse är därför att vi i huvudsak ha en utåtriktad verksamhet, där vi genom våra mentorskap tar ungdomarna från vår egen verksamhet in och ut i samhället med dess utbud. Det är i samhället som det oftast blir som tydligast vilka möjligheter som faktiskt finns för de unga och hur de kan bli en del av detta. Det är utanför våra lokaler som de unga kan uppleva störst utmaningar och förvirring. Det är livet i samhället som de unga är mest behjälpta av att lära sig hantera under sin tid hos oss.

Vi hänvisar alltså inte bara de unga till andra aktörer och verksamheter utan lotsar dem ofta hela vägen dit och stöttar på plats om så behövs. Detta är för att minska trösklarna så att de unga kan, vågar och på sikt även upprätthålla kontakten själv med dessa verksamheter. Genom att utmana de unga på lagom nivå och mot gemensamt överenskomna mål, lär de sig att succesivt bättre och tryggare hantera samhällets utmaningar på ett gradvis sätt. På så sätt kan de snart, utan vårt eller annan aktörs stöd, klara sig själva på ett självständigt sätt. Det är på så sätt de utvecklas och på sikt kan få kraft och kunskap att kunna nå sin fulla potential

Gruppverksamheter
Vi arbetar främst med individuellt stöd men vissa insatser kan dock med fördel göras i grupp. Exempel på gruppverksamheter som vi erbjuder är samhällscafé, studiebesök, livskunskap och föreläsningar regelbundet både i och utanför våra egna lokaler.Verksamheten stöttar de unga att gå från att kika in och betrakta samhället utifrån, till att naturligt vilja, våga och kunna delta i detta.


Familjestärkande insatser

För att stärka de ungas nätverksfamiljer till att vara ett naturligt stöd i de ungas egna etableringsprocesser erbjuder vi familjestärkande insatser. På så sätt kan vi stärka dem att bli så bra utgångspunkt som möjligt för de unga att utvecklas från. Detta arbete sker både genom egna gruppaktiviteter, samt genom samverkan med lokala organisationer, föreningar och kommunen.

Samarbeten med företag eller ideella aktörer
Verksamheten finansieras idag av näringslivet, stiftelser, stora privata givare samt genom aktivitetsbidrag från kommunen. Det finns många unga som söker vårt stöd och om ni är ett företag som vill veta hur ni kan vara med och bidra till att utöka verksamheten på orten, eller till nya regioner, så kontakta oss gärna.

Att för de unga komma ut och delta på arbetsplatser är ett mycket bra sätt att skapa sig sociala nätverk, ingå i ett större sammanhang, att utveckla sin svenska och att få en fot in på den svenska arbetsmarknaden. Vi arbetar därför aktivt med att få ut alla deltagarna i extrajobb eller på praktikplatser. Är ni en arbetsplats som kan erbjuda detta så kontakta oss gärna, så att vi tillsammans kan skapa möjligheter för er att på ett bra sätt bidra för en eller ett par unga.

Det har en tid funnits stort intresse för att få besöka vår verksamhet och vi håller därför ett öppet hus i våra lokaler varje termin. Vi berättar så om verksamheten med vår målgrupp som värdar. I övrigt tar vi ej emot besökare under våra öppettider för målgruppen.

Kontakt
Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet så kontakta vår nationella programsamordnare; joakim.huss@sos-barnbyar.se för mer information.

Vill du däremot komma i kontakt direkt med verksamheten ber vi dig ringa på verksamhetstelefonen i Hammarkullen, som lättast nås mellan kl 10-17 på vardagar. Tel: 0729732862