Bli fadder

Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer.


Foto: Anna Rehnberg

Mentorverksamhet i Hammarkullen

SOS Barnbyars mentorsverksamhet i Hammarkullen verkar för att ge stöd till ensamkommande unga, placerade i nätverkshem (även kallat Ebo), så att de lättare ska nå självständighet, självförsörjning och etablering i Sverige. Insatserna sker bl.a. genom att ge ökad samhällsorientering, kunskap om och erfarenhet av arbetsmarknaden, stöd och motivation för att bygga ut sina sociala nätverk samt att de unga skapar sig en aktiv fritid. Sammantaget ger det en bättre etablering.


Att delta i programmet
Verksamheten bygger helt på deltagarnas egen motivation och är kostnadsfri att delta i. Beroende på de personliga förutsättningarna är man med i programmet under ca 1–2 år. Alla deltagare har då en egen mentor, arbetar efter individuella handlingsplaner, samt deltar i tematiska gruppverksamheter som leder till etablering.

Vi har idag plats för ca 50 deltagare och nyintagningar sker i mån av plats. När vi har fullt sätter vi upp intresserade på kölista. De nuvarande kriterierna för nyintagning är att de ansökande behöver vara 16–21 år, bo i nätverkshem, ha uppehållstillstånd samt ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna tillgodogöra sig programmets insatser med dess fokus på etablering i Sverige. Verksamheten har ett nära samarbete med socialtjänsten i Angered, vilka också hänvisar många ungdomar i målgruppen till oss. Vi har idag en eftersträvansvärd jämvikt av både pojkar och flickor med i programmet.


Ensamkommande i nätverkshem
Att bo i ett nätverkshem innebär att den ensamkommande unge har placerats att bo hos en släkting, en vän till familjen, en bekant eller liknande. Hos någon som finns i den unges nätverk helt enkelt. Vi vänder oss till denna målgrupp då vi ser att just dessa ensamkommande ofta behöver extra stöd, då de normalt sett har större svårigheter att etablera sig i det svenska samhället än jämförelsegrupper. Orsaken till denna problematik är att familjerna de bor hos ofta själva levt en kortare tid i Sverige och därmed inte hunnit bygga upp större eller etablerade nätverk, att de kan sakna tillräckliga kunskaper om det svenska samhället, samt att de sällan pratar svenska i hemmet. Detta medför att nätverksfamiljen inte alltid kan vara ett naturligt stöd för den unges etablering och utveckling till att bli en självständig och självförsörjande person i Sverige.


Vi verkar för etablering
Verksamheten invigdes i januari 2017 och här arbetar professionella mentorer som på ett metodiskt sätt verkar för att stötta de ungas etablering. Med etablerad menar vi att ha kunskapen och kapaciteten att kunna leva ett självständigt och självförsörjande liv, att känna makt över sin egen framtid och ha en god samhällsorientering. Som etablerad har man även ett fungerande och gynnsamt nätverk och är proaktiv i sitt eget livs utveckling. Sedan programmet startade har metoderna för detta kommit att finslipats, så vi idag arbetar på ett systematiskt, beprövat och utvärderat sätt.

LÄS OM DROTTNING SILVIAS BESÖK UNDER INVIGNINGEN I HAMMARKULLEN

Foto: Anna Rehnberg

Individuellt och strukturerat stöd
Ingen människa är en annan lik och verksamheten arbetar därför med de ungas individuella behov av stöd. Målbilden och det övergripande syftet för den unges deltagande ska dock alltid vara dennes etablering, men vägen mot målet kan se mycket olika ut, deltagare emellan. Mentorerna arbetar därför genom individuellt och behovsanpassat stöd, inom i huvudsak tre livsområden; ”Samhällsorientering”, ”Fritid, kultur och nätverk” samt ”Utbildning och arbete”. De unga sätter i handlingsplaner, tillsammans med sina mentorer, upp personliga utvecklingsmål inom dessa livsområden.

För att möjliggöra ett strukturerat och målinriktat arbete arbetar vi i handlingsplanerna med sk ”SMARTA mål”. Dvs att de är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Actionorienterade. Detta verkar för att göra deltagarna till aktiva och motiverade i sin egen utveckling, samtidigt som målen blir tydliga och möjliga att planera det individuella stödet utefter.

”Det är avgörande att det är ungdomarna själva som är proaktiva i sin utveckling och att vi mentorer bara är deras stöd på vägen. Vi ska inte gå in och ta över de ungas utmaningar eller fatta beslut över de ungas huvuden, utan det är de unga som är aktörerna, inte vi”.


SOS Barnbyars mentorer

Verksamheten har sammantaget 6 – 7 heltidsanställda medarbetare i olika åldrar, som alla har tidigare yrkeserfarenhet av att arbeta med ungdomars utveckling på olika sätt. Utöver att medarbetarna är mentorer på en individuell nivå för ett antal ungdomar var, så ansvarar de även för planering och genomförande av olika tematiska verksamheter och aktiviteter som vi erbjuder genom gruppverksamheter för inskrivna deltagare.

Mycket av medarbetarnas arbetstid kan även ligga utanför våra egna lokaler i Hammarkullen då vi ser det som viktigt att ta med deltagarna ut i samhället. Det är där, utanför våra egna lokaler som det oftast blir som tydligast vilka möjligheter och utmaningar som de unga har och upplever. Det är där som deltagarna kan uppleva störst förvirring och upptäcka att de önskar stöd under sin tid hos oss, så att de lär sig hantera detta på egen hand.


Utåtriktad verksamhet

SOS Barnbyars verksamhet ersätter inte skola, socialtjänst eller andra grundläggande eller redan befintliga verksamheter vilka ofta kan erbjudas av ex kommun eller ideella aktörer. Mentorsverksamhet är istället ett komplement till dessa redan befintliga insatser och vi verkar för att aktivt lotsa de unga till att hitta rätt i samhällets utbud. Vårt stöd är under en begränsad tid och syftar till att deltagarna under den tiden ska få stöttning till att lyckas bygga upp en självständighet och ökad förståelse för samhället.

Vi hänvisar alltså inte bara de unga till andra aktörer och verksamheter utan lotsar dem gärna hela vägen dit och stöttar även på plats om så behövs. Detta är för att sänka trösklarna så att de unga kan, vågar och vill upprätthålla kontakten med dessa verksamheter, på egen hand. Genom att utmana de unga på lagom nivå och mot gemensamt överenskomna mål, lär de sig att succesivt hantera samhällets utmaningar bättre och tryggare under sin tid med oss. På så sätt kan de snart, utan vårt eller annan aktörs stöd, klara sig själva på ett självständigt sätt. Det är genom kunskap, kapacitet och mod de kan nå sin fulla potential


Gruppverksamheter

Vi arbetar främst med individuellt stöd men vissa insatser kan dock med fördel göras i grupp. Exempel på gruppverksamheter som vi erbjuder är samhällscafé, mingelträffar med yrkespersoner, studiebesök på arbetsplatser, CV-skrivarskola, tematiska föreläsningar och mycket annat. Gruppverksamheterna sker både i och utanför våra egna lokaler.

 


Några av ungdomarna och mentorerna i Hammarkullen utanför Stadsbiblioteket i Göteborg. Foto: Anna Rehnberg

Familjestärkande insatser
För att stärka de ungas nätverksfamiljer till att vara ett naturligt stöd i de ungas egna etableringsprocesser erbjuder vi familjestärkande insatser. På så sätt söker vi stärka dessa i att bli så bra utgångspunkter som möjligt för de unga att i sin tur utvecklas inom och utifrån. Detta arbete sker både genom egna gruppaktiviteter, samt genom samverkan med lokala organisationer, föreningar och kommunen.


Samarbeten med företag och ideella aktörer

Verksamheten finansieras idag av näringslivet, stiftelser, stora privata givare, samt genom aktivitetsbidrag från kommunen. Vi har alltså stor erfarenhet av att samarbeta med företag, både genom att få ekonomiskt stöd, men också att samarbeta med insatser för målgruppen. Detta ser vi som en stor fördel för våra deltagare, då det kan vara en bra väg in till arbetslivserfarenhet och att få ökad kunskap om arbetslivet i Sverige. Att komma ut och delta på arbetsplatser är ett mycket bra sätt att skapa sig sociala nätverk, ingå i ett större sammanhang, att utveckla sin svenska och att få en fot in på den svenska arbetsmarknaden. Vi arbetar därför aktivt med att få ut alla deltagarna i extrajobb eller på praktikplatser och här kan företag stötta oss på flera sätt, till vilka vi har färdiga upplägg och tillvägagångssätt, så att det ska vara bra och givande både för företagen och inte minst för våra deltagare.


Kontakt

Det har en tid funnits stort intresse för att få besöka vår verksamhet och vi håller därför ett öppet hus i våra lokaler varje termin. Vi berättar då om verksamheten med vår målgrupp som värdar, men i övrigt tar vi ej emot besökare under våra öppettider för målgruppen.

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet så kontakta vår nationella programsamordnare; joakim.huss@sos-barnbyar.se, alternativt kan du även direkt kontakta verksamheten på Mentorsverksamhetens verksamhetstelefon, i Hammarkullen, (lättast vardagar, mellan kl 10-17): 072-973 28 62