Hantering av personuppgifter i våra nationella program

Information om hur i SOS Barnbyars verksamheter och program i Sverige hanterar sina deltagares personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte inom alla EU:s medlemsländer, den 25 maj 2018 den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För dig som deltar i något av SOS Barnbyars nationella program så har detta stärkt dina rättigheter när det kommer till hur vi hanterar dina personuppgifter och du kan här läsa mer om vilka uppgifter vi samlar in om våra deltagare, varför vi gör det, hur vi hanterar dessa uppgifter. Vi beskriver även vilka rättigheter alla deltagare har kring dessa uppgifter, etc. Allt för att du ska känna dig trygg och förstå att du är i goda händer.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 

Inom ramen för vår verksamhet i Hammarkullen behandlar vi personuppgifter om dig när du medverkar i programmet eller om du anmäler ditt intresse för att på sikt medverka i programmet. Med personuppgifter menar vi uppgifter som namn, adress, e-mail, telefonnummer, personnummer/LMA-nummer, vilken skola du går i, kontaktuppgifter till din nätverksfamilj och/eller gode man. Vi behandlar även vissa personuppgifter som är så kallade känsliga personuppgifter som vi måste skydda på ett särskilt sätt. Med känsliga personuppgifter menar vi uppgifter som hur länge du bott i Sverige, ditt ursprungsland/etnicitet, kön, vilken socialtjänst du tillhör, din aktuella asylstatus samt även dina självskattade upplevelser av din kompetens, kunskap och förmågor inom de livsområden som vi arbetar med.

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna kontakta dig: Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig när du deltar i vårt program, eller om du står i kö för att i framtiden få plats i programmet.

För att kunna kontakta aktörer runt dig. Vi tar in uppgifter om andra aktörer runt dig, för att vi ska kunna förse dem med relevant material som vi delar. Ex är det mycket bra att kunna bjuda in din nätverksfamilj och/eller gode man för informationsmöten eller liknande.

För att kunna hjälpa dig inom ramen för programmet: Vi behandlar dina personuppgifter och känsliga personuppgifter om dig för att kunna ge dig ett så bra stöd som möjligt och för att se hur du utvecklas inom programmet. För att kunna erbjuda dig anpassat stöd och följa upp din individuella utveckling kommer vi att spara vissa känsliga personuppgifter om dig till exempel i våra journalanteckningar och i våra handlingsplaner.

3. Hur ser vi till att behandlingen av dina personuppgifter är laglig?

För att behandlingen av dina personuppgifter ska vara laglig måste vi basera behandlingen på en av de grunder som finns uppräknande i GDPR. Nedan finns en förklaring till vad som gör att behandlingen är laglig när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss eller när vi behandlar känsliga personuppgifter om dig för att du är med i programmet.

När vi behandlar dina kontaktuppgifter
När du är med i programmet eller skulle vilja vara med i programmet i framtiden behandlar vi dina personuppgifter i form av dina kontaktuppgifter eftersom både du och SOS Barnbyar har ett intresse av att kunna kontakta dig när du är med i programmet eller kontakta dig för att erbjuda dig att vara med i programmet i framtiden. Enligt GDPR är det tillåtet att behandla personuppgifter om det finns ett välgrundat intresse för att göra det, så länge inte du vill att vi slutar att behandla dina personuppgifter.

Det är alltid frivilligt för dig att ge oss dina personuppgifter och om du vill kan du alltid säga till oss att vi ska ta bort dina personuppgifter. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter kan det bli så att vi inte kan ge dig det stöd som är tänkt i samband med att du deltar i programmet.

När vi behandlar dina känsliga personuppgifter
När du är med i programmet och när vi behandlar dina känsliga personuppgifter så baserar vi behandlingen på ditt uttryckliga samtycke. Det innebär att vi behandlar dina känsliga personuppgifter efter att du har sagt ja genom att skriva under ett separat dokument som vi tillhandahåller dig. Det är frivilligt att tillhandahålla dina personuppgifter till oss och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Du kan läsa mer om hur du tar tillbaka ditt samtycke under avsnitt 6.

4. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och endast delas med andra som behöver ha tillgång till dina personuppgifter. Vi har därför sett till att vi har gjort allt för att dina personuppgifter ska vara skyddade. Det är bara personer inom SOS Barnbyar Sverige som arbetar för programmet i Hammarkullen och som behöver ha tillgång till dina personuppgifter som kommer att ha det.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, så som ex på internetbaserade tjänster i form av molntjänster (Microsoft Office Sharepoint) för att det är där vi har vår server och sparar våra dokument och register, samt i det digitala utvärderingsverktyget Surveymonkey, vilket vi använder för att kunna mäta alla deltagares utveckling i programmet.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i upp till fem år efter att du avslutat din medverkan i programverksamheten, eller om du på annat sätt inte varit aktuell i verksamheten. De uppgifter vi sparar är de mätningar du deltagit i, för att vi på så sätt ska kunna se alla deltagares utveckling och för oss att kunna mäta om och att vi utvecklar hela vårt program på ett så bra sätt som möjligt över tid. Vi sparar även dina kontaktuppgifter, då vi vet att vi gärna och regelbundet kan bjuda in tidigare deltagare för att komma och berätta för nya deltagare om sin egen utveckling, samt för andra sammankomster där äldre deltagare kan ha glädje eller nytta av att delta.

6. Vilka är dina rättigheter?

SOS Barnbyar Sverige, organisationsnummer 802405-7815, med adress Box 17256, 104 62 Stockholm och mailadress [email protected] är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas på ett rätt och lagligt sätt. Nedan finns information om dina rättigheter.

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.

Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina känsliga personuppgifter genom att kontakta oss på [email protected] eller ringa oss på vår huvudväxel. Du kan även kontakta din mentor som kan hjälpa dig att återkalla ditt samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer vi att ta bort dina känsliga personuppgifter.

Du har rätt att säga till att vi ska ändra dina personuppgifter
Du har rätt att fråga om vi kan ändra dina personuppgifter för att vi till exempel har stavat ditt namn fel eller för att du har flyttat eller bytt mobilnummer.

Du har rätt att säga nej till behandling av dina personuppgifter
Du har också rätt att säga till oss att du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter och då kommer vi att sluta göra det om vi inte måste göra det enligt lag. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter kan det bli så att vi inte kan ge dig det stöd som är tänkt i samband med att du deltar i programmet.

Du har rätt att säga att vi ska ta bort dina personuppgifter
Om du inte längre vill att vi ska ha kvar dina personuppgifter har du rätt att begära att vi raderar personuppgifter vi har om dig.

Du har rätt att fråga om dina personuppgifter kan överföras till en annan ansvarig
Du har rätt att fråga om vi kan föra över dina känsliga personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter
Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på fel sätt kan du själv eller med hjälp av en vuxen kontakta Datainspektionen som är en myndighet som ser till att alla som behandlar personuppgifter följer lagen.

7. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras hos oss, är du varmt välkommen att höra av dig till verksamhetens gruppchef, kontakta din mentor på SOS Barnbyar eller ringa oss på SOS Barnbyars huvudväxel.