Opinionsarbete 

Vi står upp för barns rättigheter

SOS Barnbyar arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att möta behoven av sociala utvecklingen hos de mest utsatta barnen och ungdomarna. Vi arbetar för att påverka och förbättra policys som skyddar barn, stärker familjer och stödjer samhällen. Vi samarbetar med andra erkända aktörer som arbetar för att skydda och främja barns rättigheter.

 

""

Det vi gör ska aktivt stärka barns rättigheter och barnperspektivet i internationell och nationell lagstiftning. Genom direkt opinions och påverkansarbete i frågor som bidrar till en positiv hållbar framtid för vår målgrupp, samt genom samarbeten och nätverk med offentliga instanser och beslutsfattare, bidrar SOS Barnbyar även med kunskap och kompetens. SOS Barnbyar är representerade i FN och arbetar där för att stärka barns rättigheter och ingår i flera arbetsgrupper tillsammans med andra barnrättsorganisationer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur SOS Barnbyar i Sverige arbetar med opinion och påverkan? Hör av dig!

Ansvarig public affairs
Mikael Grinbaum
+46 721 907 786
Mejla Mikael

Nyhet

Så mår barnen efter jordbävningen i Marocko

– Barnen var rädda när de kände skalven, men som tur är är barnbyn bra byggd och husen skadades inte. Barnen och ungdomarna, såväl som personal och fosterfamiljer är oskadade och i säkerhet, säger Samya El Mousti, SOS Barnbyar i Marocko.

Läs mer här

Nyhet

Ny utredning sätter barns rättigheter i fokus

I dag presenterades utredningen “Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen” för regeringen och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. SOS Barnbyar välkomnar utredningen sin helhet och i synnerhet utredningens uppmärksammande av brister som försvårar samt även omöjliggör barns möjligheter att utkräva sina rättigheter. 

Läs mer här

Nyhet

Almedalen 2023: Barnbyar i Sverige?

Vilket glapp ska civilsamhället fylla för unga och barn om välfärdssamhället abdikerar? Det diskuterades under ett seminarium vi arrangerade i Almedalen

Läs mer här

Nyhet

Almedalen 2023: Varför struntar samhället i unga som lämnar samhällsvård?

SOS Barnbyar vill uppmana kommuner att göra mer utifrån den befintliga lagstiftningen och vill även på lång sikt se en förändring i socialtjänstlagstiftningen.

Läs mer här

FN:s barnkonvention

SOS Barnbyar är en barnrättsorganisation. Det innebär att vi alltid sätter barnets bästa och dess rättigheter främst. Vi strävar efter att förverkliga FN:s konvention om barns rättigheter i allt arbete vi gör. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet för bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

För oss på SOS Barnbyar är varje barn en egen individ och samhällsmedborgare med rättigheter redan idag, inte bara i framtiden. Vi ser inte barn som offer, utan som framtidens generation som alla har rätt att växa upp till trygga och stabila vuxna i en familj. Det är därför vi alltid ser till individens behov och hur vi kan stärka den i vårt arbete. Det handlar inte bara om att skapa grundläggande förutsättningar för varje barn, utan också att stå upp för dem och deras rättigheter. För inte ett enda barn ska behöva växa upp ensamt.

Globala målen för hållbar utveckling.

SOS Barnbyars arbete bidrar till att införliva FN:s globala hållbarhetsmål i enlighet med SDG 2030. Vi arbetar framförallt med:

 • Mål 1 – ingen fattigdom
 • Mål 3 – god hälsa och välbefinnande
 • Mål 4 – god utbildning för alla
 • Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk utveckling för alla
 • Mål 10 – minskad ojämlikhet
 • Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.
 • Mål 17 – genomförande och globalt partnerskap

 

Vi samarbetar med berörda myndigheter, beslutsfattare och lokalsamhällen för att tillsammans skapa en hållbar framtid.

Ta reda på mer här

Barnrättsnätverk

SOS Barnbyar är representerade i FN och arbetar där för att stärka barns rättigheter och ingår i flera arbetsgrupper tillsammans med andra barnrättsorganisationer. Organisationen ingår även i ett antal barnrättsnätverk, både nationella och internationella, bland annat dessa:

 

Nationella nätverk:

 • Barnrättsdelegationen – regeringens nätverk där styrelseledamot Bodil Långberg och generalsekreterare Anna Ernestam ingår.
 • Barnrättsnätverket bidrar bland annat med input till Sveriges rapportering om barnkonventionens efterlevande i Sverige till FNs barnrättskommittén i Genève. I nätverket ingår nästan 100 organisationer.
 • Barnrättsnätverket för utvecklingsfrågor (SOS Barnbyar, Rädda Barnen, Plan Sverige, Unicef och Barnfonden). Förutom påverkansarbete gällande policyramverk för biståndspolitik så ingår nätverket i The Global Partnership ”End violence against children”.
 • CONCORD Sverige – nätverk för civilsamhälleorganisationer för global utveckling riktad mot EU med fokus på minskad fattigdom.
 • Nätverket för barnkonventionen – samlar över 30 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige.
 • Rumänska nätverket – arbetar med frågor som rör romska migranter från Rumänien i Sverige.
 • Forum CIV – biståndsorganisation med över 200 medlemmar från svenska civilsamhället.
 • Forum Syd – har runt 140 medlemsorganisationer i Sverige och alla arbetar för människors rättigheter i en hållbar värld.

 

Internationella nätverk:

 • The Global Partnership ”End violence against children” med ChildFund, Save the Children, World Vision och Unicef – SOS Children’s Villages International i New York samt, ”Join Forces to Ending Violence against Children”– en vidareutveckling av Global Partnership med syfte att skynda på förbud mot våld mot barn.
 • European Council on Refugees and Exiles (ECRE), samt the Initiative on Child Rights in the Compacts.
 • Accountable Now
 • Better Care Network
 • Child Rights Connect
 • CONCORD
 • European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
 • Joining Forces
 • The Civil Society Forum to End Violence
 • Against Children (CSO Forum)
 • The Global Partnership to End Violence Against Children
 • Voluntary Organizations in Cooperation in Emergencies (VOICE)
 • Rights in the Compacts
 • NetHope

 

Läs mer

Barns och ungas deltagande

SOS Barnbyar arbetar också för att barn och unga i våra verksamheter ska få ökad självkänsla och en ökad medvetenhet om sina rättigheter. Vi skapar forum för att barn ska göra sina röster hörda och bli delaktiga i organisationens utveckling för att barn och unga ska involveras i och kunna påverka beslut som rör dem.

Aden och Zack från SOS Barnbyars ungdomsråd.