Långsiktigt arbete som tryggar barns nutid – och framtid

Vi på SOS Barnbyar strävar alltid efter att hålla våra administrativa insamlingskostnader nere. Allt stöd gör skillnad och det är framför allt det regelbundna givandet som säkrar det långsiktiga arbete med att trygga barns nutid – och framtid.

I den senaste årsredovisningen kan du läsa om hur pengarna använts och hur vi arbetar med våra viktigaste hållbarhetsfrågor under året.

 

Verksamhetsberättelser från vår nationella programverksamhet:

 

Vårt 90-konto är din trygghet

SOS Barnbyar Sverige har 90-konto, vilket innebär att vi uppfyller de krav som Svensk Insamlingskontroll har formulerat för alla insamlingsorganisationer. För ideella organisationer som har 90-konto gäller att högst 25 procent av de totala intäkterna får användas för insamling och administration. SOS Barnbyar ligger årligen långt under den angivna gränsen.

90 konto Svensk insamlingskontroll

Under 2023 kunde 79 procent av insamlade medel användas till SOS Barnbyars arbete runt om i världen. Insamlings- och administrationskostnaderna låg på 20 procent.

Tryggt givande

Tryggt givande, Giva Sverige.Giva Sveriges märkning Tryggt givande och innebär att vi uppfyller alla krav i Kvalitetskoden samt är granskade av en auktoriserad revisor. Märkningen står för kvalitet, professionalitet och transparens samt etisk insamling av gåvor.

Löner och arvoden

SOS Barnbyars generalsekreterare anställs av styrelsen som också beslutar om lönen. Ingen övertid eller särskilda pensions- eller andra förmåner utgår till generalsekreteraren och funktionen omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Däremot har generalsekreteraren ITP, i likhet med övriga anställda.

SOS Barnbyars generalsekreterare Anna Ernestam har en månadslön på 92 000 SEK.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i SOS Barnbyar.