Vårt arbete i Kambodja

 

Det är svårt att tala om Kambodja utan att nämna Röda khmerernas framfart på 70-talet. 1,7 miljoner människor dödades eller dog av svält och umbäranden under ledaren Pol Pots styre vilket har lämnat djupa sår i samhället. Även om stora steg tagits vad gäller såväl demokratisk utveckling som fattigdomsbekämpning så återstår en lång väg att gå och landet utmärks av fattigdom och korruption.

Under 2000-talet har den ekonomiska tillväxten varit snabb och antalet fattiga har minskat. Dock är de sociala klyftorna fortfarande stora och landsbygdens miljoner fattiga saknar fortfarande grundläggande rättigheter och en tillfredställande levnadsstandard. Det finns få försörjningsmöjligheter på landsbygden vilket bidragit till stor inflyttning till städerna. Vid sidan av jordbruket har textilindustrin och turismen ökat som inkomstkälla. I skuggan av turismen har prostitution, sexuell exploatering och handel med människor, däribland barn, vuxit och är idag ett stort problem i Kambodja.

Barnens situation

Kambodja har precis som de flesta länder i världen ratificerat FN:s barnkonvention och barns rättigheter ges uttryckligt skydd i landets konstitution. Det finns en särskild nationell institution som övervakar efterlevnaden av barnkonventionen men i praktiken finns stora problem vad gäller den faktiska tillämpningen.

Den stora migrationsvågen från landsbygden in till städerna har lämnat många barn övergivna eller tillsammans med far- och morföräldrar. Ibland flyttar föräldrarna periodvis till städerna och återvänder efter ett tag men ofta kommer de inte tillbaka. Extra utsatta är de ungdomar som lämnar sina familjer på landsbygden i hopp om en bättre framtid i staden och inte har någon vuxen som kan skydda och stötta dem.

Handel med barn och kommersiell sexuell exploatering av barn förekommer. Barn från landsbygden flyttas till större städer och utnyttjas inom prostitution, tiggeri, som hemhjälp eller för arbete i textilfabriker. Antalet gatubarn uppgår till ungefär 20 000 och finns huvudsakligen i Phnom Penh.

Dessa barn är särskilt sårbara för att dras in i kommersiell sexuell exploatering och människohandel. Förbättringar har skett vad gäller rätten till utbildning och idag skrivs 97 procent av alla barn in i skolan, lika många flickor som pojkar, men kvaliteten på utbildningen är fortfarande låg. Dessutom är det få som fullföljer sin skolgång.

SOS Barnbyar Kambodja

SOS Barnbyar har verkat i Kambodja sedan 1999, och idag driver SOS Barnbyar program i sex olika områden i Kambodja och ett sjunde är i uppstartsfasen. Fokus i arbetet är på att säkerställa barns rätt till en familj och en trygg uppväxt genom att stärka familjer som lever i utsatthet och riskerar att splittras, samt stödja barn som förlorat sina föräldrars vårdnad genom familjebaserad omvårdnad i barnbyarna. Inom det familjestärkande programmet verkar SOS Barnbyar även för att lokalsamhällen ska organisera sig och ha kunskap och kapacitet att agera för barns rättigheter samt stötta varandra och skapa sociala skyddsnät.

SOS Barnbyars verksamhet i Kambodja inkluderar även förskolor och grundskolor. I Kambodja har SOS Barnbyar satsat extra på ungdomars möjlighet att skapa sig en framtid genom en yrkesskola där ungdomar får en yrkesutbildning för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden.