En internationell organisation med stora resurser

De nationella medlemsorganisationerna runt om i världen är i regel enskilda legala enheter med egna stadgar och styrelser. De utformar självständigt sin verksamhet då de med sin lokala förankring har bäst kunskaper om respektive lands specifika förhållanden. Som medlemsorganisation måste de dock följa den internationella federationens stadgar, principer för utbildning, barnomsorg samt finansiella och administrativa rutiner.

De nationella organisationerna arbetar med partners på lokal, regional och nationell nivå, både med privata aktörer, lokala gräsrotsorganisationer, andra hjälporganisationer och med myndigheter. Förutom projekten på plats spelar SOS Barnbyar en viktig roll som förespråkare för frågor och politik för barns rättigheter.

Detta säkerställer att parterna kompletterar varandra istället för att skapa parallella strukturer. I dessa samarbeten utvecklas positiva synergier i form av utbyte av kunskaper och erfarenheter. Dessa samarbetspartners kan vara självhjälpsgrupper, lokala organisationer och lokala myndigheter.

En ledstjärna på lokal nivå är att förankra de familjestärkande programmen som stöder och bygger kapacitet i samhället. En viktig del är att hjälpa lokalsamhället att självt organisera sig och ta itu med situationen för utsatta barn. Målet är att bygga kunskap, färdigheter, självförtroende, samt andra resurser i samhället – hjälp till självhjälp.

SOS Barnbyar i Sverige

SOS Barnbyars kontor i Stockholm arbetar med insamling, service och information till givare samt ekonomisk kontroll för att säkerställa att insamlade medel används effektivt och korrekt. Vi arbetar även med strategiutveckling och programutveckling både i den internationella organisationen och mot ett antal partnerländer där SOS Sverige har ett finansiellt ansvar. Nationell verksamhet med stöd till familjeåterförening och ungdomsprogram för ungdomar som lämnar samhällsvård bedrivs i Göteborg och Stockholm.

Jämställdhet och mångfald

SOS Barnbyar Sverige arbetar kontinuerligt för att jämställdhet och mångfald skall genomsyra verksamheten. Det är viktigt att alla har samma förutsättningar till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet. Vi utvecklar även mål och åtgärder kontinuerligt samt utvecklar vårt chefs- och medarbetaransvar.

Finansiella resurser

En viktig del av SOS Barnbyar Sveriges arbete är insamling, vilket innebär att våra uppställda mål till stor del är av finansiell karaktär. De finansiella målen är i sin tur kopplade till den internationella organisationens långsiktiga strategi att tillförsäkra fler barn en kärleksfull och trygg uppväxt till år 2030.

En stor del av SOS Barnbyars insamlade medel är öronmärkta. Organisationen har väl fungerande rutiner för att säkerställa att de pengar som de svenska givarna bidrar med går till det avsedda ändamålet.

Frivilliga

SOS Barnbyar Sverige arbetar med frivilliga runt om i Sverige. Frivilliga arbetar med insamling på olika sätt och även med läxhjälp och andra aktiviteter som är kopplade till våra nationella verksamheter. Vi tar också emot volontärer på kontoret i Stockholm som hjälper till med olika kontorsgöromål som utskick, kuvertering och annat. Vi arbetar även med arvoderade stödpersoner i våra olika program i Stockholm och Göteborg.

Däremot skickar vi inte ut volontärer till verksamheter i världen. All arbetskraft är lokalt anställd och avlönad. På det sättet bidrar vi till att skapa arbetstillfällen, stärka den lokala ekonomin och att barnen får långvariga relationer med de vuxna i verksamheten.

Externa partnerskap och nätverk

En viktig del av våra insamlade medel kommer från partnerskap med företag, stiftelser och myndigheter. De nationella verksamheterna samverkar med myndigheter en viktig del, både ekonomiskt och i utvecklingen av programmen.

SOS Barnbyar ingår i ett antal nationella nätverk:

  • Barnrättsnätverket – bidrar bland annat med input till Sveriges rapportering om barnkonventionens efterlevande i Sverige till FNs barnrättskommittén i Genève. I nätverket ingår nästan 100 organisationer
  • Barnrättsnätverket för utvecklingsfrågor (SOS Barnbyar, Rädda Barnen, Plan Sverige, Unicef och Barnfonden). Förutom påverkansarbete gällande policyramverk för biståndspolitik så ingår nätverket i The Global Partnership ”End violence against children”
  • Rumänska nätverket – arbetar med frågor som rör romska migranter från Rumänien i Sverige
  • Concorde – nätverk för civilsamhälleorganisationer för global utveckling riktad mot EU med fokus på minskad fattigdom
  • Barnrättsdelegationen – regeringens nätverk där styrelseledamot Bodil Långberg och generalsekreterare Anna Ernestam ingår
  • Forum Syd – har runt 140 medlemsorganisationer i Sverige och alla arbetar för människors rättigheter i en hållbar värld

 

Internationellt ingår SOS Barnbyar bland annat i:

  • The Global Partnership ”End violence against children” med ChildFund, Save the Children, World Vision och Unicef – SOS Children’s Villages International i New York samt, ”Join Forces to Ending Violence against Children”– en vidareutveckling av Global Partnership med syfte att skynda på förbud mot våld mot barn.
  • European Council on Refugees and Exiles (ECRE), samt the Initiative on Child Rights in the Compacts.