Peppy Pals förbättrar barns mentala hälsa

SOS Barnbyar, i samarbete med Peppy Pals, genomför ett projekt för att öka den mentala hälsan hos barnen i SOS Barnbyars omsorg genom lek i vardagen, och med hjälp av digital teknik. Ett pilotprojekt genomförs i SOS Barnbyars program i Ukraina som under de senaste åren plågats av våld och konflikter. SOS Barnbyar är en av få organisationer på plats som kan ge heltäckande och långsiktigt stöd till familjer som lever i utsatthet. Coronapandemin har ytterligare förvärrat läget och ökat fattigdomen, våld och oro inom familjen. Barnen är de mest utsatta.

Varför Peppy Pals och SOS Barnbyar?

Peppy Pals är en serie spel, böcker, filmer och aktiviteter som lär barn mellan 2-9 år om Social and Emotionell Intelligens (EQ) genom storytelling och humor. Konceptet är framtaget tillsammans med forskare och psykologer. ​Peppy Pals metodik gör det möjligt för föräldrar att på ett effektivt och beprövat sätt stötta barnen i sin emotionella utveckling redan från tidig ålder. En del av materialet har syftet att skapa dialog mellan vuxna och barn för att stärka deras relationer

Med vårt samarbete vill vi hitta nya sätt att snabbt och resurseffektivt nå ut till de yngre barnen i SOS Barnbyars verksamhet och stötta dem i sin psykosociala utveckling. Många av barnen som omfattas av SOS Barnbyars omsorg har traumatiska händelser och mentala påfrestningar bakom sig och kan därför i ännu större utsträckning vara i behov av att träna sina emotionella färdigheter. ​

Peppy Pals spel är språkfria och kan därför enkelt distribueras i SOS Barnbyars verksamhet. Spelen utgör ett komplement för att stötta barnen i deras sociala och emotionella utveckling. Genom de självförklarande spelen kan arbetet genomföras till större del hos familjerna själva och vi kan tillsammans nå fler barn. ​

​ Effekter av förbättrad EQ​

​-Bättre förstå egna och andras känslor​.​
-Förbättrad impulskontroll​.​
-Förbättrad mentala hälsa.​
-Förbättrad självkänsla och självförtroende​.​
-Bättre konflikthantering.​
-Utveckla meningsfulla relationer.​
-Förbättrad förmåga att hantera stress.​

Situationen i Ukraina​

Ukraina har under de senaste åren plågats av våld och konflikter i de östra delarna av landet. Den utdragna konflikten har lett till betydande ekonomiska och sociala försämringar. ​SOS Barnbyar är en av få organisationer på plats som ​kan ge heltäckande och långsiktigt stöd till familjer som lever i utsatthet. ​​

Ekonomin är en annan faktor som starkt bidrar till det osäkra läget för landets barn – arbetslösheten är hög, alkoholismen utbredd och i många fall kan man inte lita på att pensioner, bidrag och annat stöd betalas ut. Korruptionen är fortfarande ett stort problem. Våld i familjen, missbruk, sjukdom och psykisk ohälsa är utbrett och som vanligt är det barnen som drabbas hårdast. I det ockuperade området har social service mer eller mindre brutit samman eller upphört helt och hållet. ​​

Coronakrisen har ytterligare förvärrat läget och ökat fattigdomen och våld inom familjen. Barnen är de mest utsatta.

Läs mer