Så vet vi att vårt arbete gör nytta

För att säkerställa att vår verksamhet ger resultat mäter vi våra insatser mot ett antal indikatorer. Ett exempel på indikator är hur stor andel familjer som är stabila och självförsörjande två år efter att de fullföljt ett familjestärkande program. De lokala SOS organisationerna mäter resultat av uppsatta mål och ansvarar för att de nås.

SOS Barnbyar Sverige i sin tur följer och kontrollerar att de medel vi skickar till respektive land används på ett korrekt sätt. En viktig del av SOS Barnbyar Sveriges arbete är insamling, vilket innebär att våra uppställda mål till stor del är av finansiell karaktär. De finansiella målen är i sin tur kopplade till den internationella organisationens långsiktiga strategi att tillförsäkra fler barn en kärleksfull och trygg uppväxt till år 2030.

Vi strävar ständigt efter förbättring

SOS Barnbyar arbetar ständigt för att förbättra uppföljning och redovisning av effekterna av vårt arbete. Det är viktigt ur flera synpunkter, dels för att kunna se vad som behöver förbättras och förändras i våra program och dels för att behålla trovärdigheten både inför de barn och familjer som vi hjälper och inför våra givare.

Social return on investment (SROI)

En krona som investeras i SOS Barnbyar ger 14 kronor i samhällsvinst över tid. Det visar de studier av Social Return on Investment (SROI) som gjorts i ett antal länder där SOS Barnbyar verkar.

När vi mäter SROI fokuserar vi på effekter som skapar värde, snarare än enskilda resultat. Ett resultat är en kvantifierbar konsekvens av en aktivitet medan en effekt är en positiv förändring. Genom att se på de långvariga effekterna som till exempel starkare självförtroende, självförsörjning och förmåga att ge nuvarande och framtida barn en trygg uppväxt.

SROI ställer alltså en kedja av värdeskapande i centrum. Kedjan beskriver resurser, vilka aktiviteter resurserna används till, vilka förändringar som åstadkommits och värderar detta i förhållande till insatsen som gjorts.

Bakgrund SROI

SROI är ett internationellt vedertaget ramverk som ser till värde ur ett brett perspektiv. Det syftar till att förstå och styra effekter och värdeskapande ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Enkelt uttryckt: istället för att enbart mäta kortsiktiga ekonomiska resultat tar SROI fasta på olika långvariga effekter och värden.

SROI utvecklades i början av 1990-talet av den filantropiska organisationen Roberts Enterprise Development Fund (REDF). REDF tog fram SROI för att avgöra vilka av deras investeringar som gav störst samhällsnytta.SROI togs till Storbritannien i början av 2000-talet och det är framförallt där konceptet har vidareutvecklats. Nätverket Social Value International verkar idag normsättande när det gäller SROI.

2015 gjorde vi en omfattande utvärdering av vår verksamhet och dess påverkan tillsammans med BSG och oberoende konsulter. De följde upp SOS Barnbyars familjestärkande program och barnbyverksamhet i Elfenbenskusten, Etiopien, Nepal, Senegal, Swaziland, Tanzania och Togo. Utvärderingen tog fasta på SOS Barnbyars långsiktiga påverkan på individ- och på samhällsnivå.

Starka barn

Utvärderingen av SOS Barnbyars långsiktiga påverkan utgår från individer, det vill säga barn och familjemedlemmar, som tagit del av vår verksamhet i de nämnda länderna. Uppföljningen fokuserar på förändringen i deras liv, utifrån åtta centrala aspekter av utveckling och välbefinnande: omsorg, fysisk hälsa, mat, boende, utbildning och färdigheter, försörjning, skydd från diskriminering och exploatering samt socialt och emotionellt välbefinnande.

Starka familjer

På ett övergripande plan visar utvärderingen att över 80 procent av barn som växt upp i en barnby eller deltagit i SOS Barnbyars familjestärkande program har utvecklats positivt. Utifrån förutsättningarna, att vår verksamhet riktar sig till barn och familjer som lever i extrem utsatthet, kan resultaten ses som ett starkt kvitto på att SOS Barnbyars verksamhet inverkar positivt på barns och ungdomars liv och chanser att växa upp till självständiga och självförsörjande vuxna.

Starka samhällen

Förändringarna i tidigare SOS Barnbyar-deltagares och deras familjers liv är utgångspunkten för beräkningen av vår påverkan på samhället i stort när barnen från vår verksamhet vuxit upp. Det rör sig om nytta för dem själva och nytta för samhället. I vår tillämpning av SROI, beräknar vi SOS Barnbyars ekonomiska nytta för samhället och ställer den i relation till kostnaderna för våra insatser. Det här sättet att räkna tar enbart hänsyn till vissa aspekter av tidigare deltagares välbefinnande, nämligen utbildning och försörjning. Därmed kan den totala samhällsnyttan av SOS Barnbyars insatser antas vara betydligt större än beräkningen visar.