Stadgar

Stadgar för SOS Barnbyar Sverige (802405-7815)

 • Ändrade vid årsmöte den 15 maj 2004
 • Ändrade vid årsmöte den 23 april 2005
 • Ändrade vid årsmöte den 22 april 2006
 • Ändrade vid årsmöte den 25 april 2008
 • Ändrade vid årsmöte den 23 april 2010
 • Ändrade vid årsmöte den 15 april 2011
 • Ändrade vid årsmöte den 20 april 2012
 • Antagna vid årsmöte den 19 april 2013
 • Ändrade vid årsmöte den 8 maj 2015
 • Ändrade vid årsmöte den 29 april 2016
 • Ändrade vid årsmöte den 27 april 2017
 • Ändrade vid årsmöte den 29april 2021
 • Ändrade vid årsmöte den 3 maj 2023

 

STADGAR

för SOS Barnbyar Sverige (”Föreningen”), stiftad den 8 december 1997 och med säte i Stockholms kommun. Dessa stadgar antogs vid konstituerande föreningsstämma den 8 december 1997 och har senast ändrats vid årsmöte den 15 maj 2004, den 23 april 2005, den 22 april 2006, den 25 april 2008, den 23 april 2010, den 15 april 2011 den 20 april 2012, den 19 april 2013, den 8 maj 2015, den 29 april 2016, den 27 april 2017, den 29 april 2021 och den 3 maj 2023.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1. ÄNDAMÅL M.M.

1.1 Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden organisation som bygger på principen om frivilligt, medlemskap. Föreningen avser verka som ideell förening.
1.2 Föreningen har till ändamål att via SOS-Kinderdorf International stödja organisationens verksamhet för barn i utsatta situationer runtom i världen. Denna verksamhet bedrivs särskilt genom barnbyar och familjestärkande program (som syftar till att förhindra att barn överges av sin biologiska familj) men omfattar även bland annat katastrofhjälp och påverkansarbete. Föreningen har även till ändamål att stödja barn i utsatta situationer i Sverige.
1.3 Föreningen samlar in medel från allmänheten, företag och organisationer samt ingår i förekommande fall samarbeten med regeringsorgan och offentliga institutioner. Föreningen ska vidare informera om SOS Barnbyars verksamhet och driva opinion i barnrättsfrågor. Föreningens arbete skall bedrivas på ett öppet sätt och fortlöpande redovisas för allmänheten.

 

2. ORGANISATION OCH BESLUTANDE ORGAN

2.1 Verksamheten leds av en styrelse. Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen. Högsta beslutande organ är årsmötet som består av föreningens medlemmar och styrelsens ledamöter. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

 

3. MEDLEMSTILLHÖRIGHET M.M.

3.1 Föreningen är medlem i SOS Kinderdorf International och följer dess stadgar. Föreningen är vidare ansluten till Svensk Insamlingskontroll.

 

4. FIRMATECKNING

4.1 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

 

5. VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

5.1 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

6. FÖRENINGENS BESLUT

6.1 Samtliga beslut av Föreningens organ fattas, då dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötets ordförande.

 

7. ERSÄTTNING

7.1 Allt medlemsarbete inom Föreningen ska som huvudregel vara oavlönat. Styrelsen äger dock rätt att vid behov, som styrelsen finner det lämpligt, besluta om skälig ersättning för utfört arbete. Skälig ersättning skall utgå för: rese-och uppehållskostnader för arbete som utförts efter beställning av Föreningen, deltagande i Föreningens arbetsgrupper samt vid Föreningens sammanträden, konferenser och liknande, där vederbörande av styrelsen utsetts att delta, samt deltagande vid Föreningens årsmöte, vartill vederbörande erhållit skriftlig kallelse från styrelsen.

  

8. ÄNDRING AV STADGAR

8.1 För ändring av dessa stadgar krävs enhälligt beslut av Föreningens ordinarie årsmöte. Ändring av stadgarna kan också ske efter två likalydande beslut, fattade med två tredjedelars majoritet, på två efter varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om stadgeändring får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. Av kallelsen skall även den föreslagna ändringen framgå.
8.2 Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen.

9. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

9.1 Förslag till upplösning av Föreningen skall skriftligen upprättas av minst en fjärdedel av Föreningens medlemmar. För beslut om upplösning krävs bifall genom två beslut, fattade med tre fjärdedelars majoritet, av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
9.2 För det fall upplösning av Föreningen skall ske, skall Föreningens tillgångar, sedan skulderna betalats och i den mån inget annat anges i donation eller gåvobrev till Föreningen, överlämnas till SOS Kinderdorf International eller om den organisationen inte finns till annan organisation som enligt sitt program främjar de ändamål som anges i punkten 1 i dessa stadgar, eller som uttryckligen förbinder sig att främja dessa ändamål.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10. MEDLEMSKAP

10.1 Föreningens medlemmar kan indelas i individuella medlemmar, medlemsorganisationer och hedersmedlemmar.
10.2 Medlemmarna ska stödja Föreningens målsättning och värderingar.
10.3 Den som önskar söka medlemskap i Föreningen ska lämna skriftlig ansökan därom till Föreningens styrelse. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Föreningen är öppen för alla. Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta Föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen och i beslutet ska skälen för beslutet redovisas. Beslutet ska utan dröjsmål skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.
10.4 Stadgad årsavgift till Föreningen ska erläggas av individuella medlemmar samt organisationsmedlemmar.
10.5 Den som i hög grad främjat Föreningens ändamål kan av styrelsen utses till Hedersmedlem. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift, men har i övrigt samma förmåner som övriga medlemmar. Hedersmedlemmar kan nomineras av vilken medlem som helst, sittande styrelsemedlemmar kan dock inte nomineras. Om styrelsen finner att den skriftliga nomineringen möter kriterierna kommer styrelsen att utdela heders medlemskapet.

Kriterier för hedersmedlemskap:
 • Under en längre period osjälviskt stöttat Föreningen med insatser i form av tid och kompetens och utan vars insatser Föreningen inte hade nått samma framgång.och/eller:-Genom sin insats gett Föreningen substantiellt ekonomiskt eller funktionellt bidrag.-Upprepade gånger framhävt Föreningen i media eller på annat sätt som tydligt genereratstörre synlighet.
 • Har gjort insatser för Föreningen som besparat denna substantiella utgifter och/eller resursinsatser.

 

10.6 Medlem äger rättighet och skyldighet enligt nedan:

Rättigheter:
▪Delta i sammankomster som anordnas för medlemmar
▪Rätt till information om Föreningen som anses vara offentliga, exempelvis årsrapporter, och annan information som är relevant vid beslut i ärenden på årsmötet.
▪Rätt att rösta.

Skyldigheter:
▪Att inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet; ▪Betala årsavgift (om ej befriad från detta);
▪Följa stadgar och beslut som fattas av Föreningen;
▪Ej några rättigheter exempelvis behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

11. UTTRÄDE

11.1 Medlem som vill utträda ur Föreningen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen. Erlagd årsavgift kan inte återbetalas.11.2Medlem som inte senast den 31 mars erlagt ny årsavgift för det aktuella året anses ha begärt utträde ur Föreningen.

12. ÅRSAVGIFTER

12.1 Årsavgift för nästkommande kalenderår fastställs av ordinarie årsmöte. 12.2 Ny medlem som inträder efter den 31 oktober och som erlagt årsavgift för inträdes året skall anses ha erlagt årsavgift även för nästkommande kalenderår.

13. UTESLUTNING

13.1 Medlem som bryter mot Föreningens stadgar eller uppträder på sådant sätt att Föreningens verksamhet uppenbarligen skadas kan uteslutas av styrelsen som medlem. Avser uteslutning ledamot eller suppleant i styrelsen skall dessutom yttrande inhämtas från Föreningens revisorer. Beslut om uteslutning av ledamot eller suppleant i styrelsen gäller fram till nästa ordinarie årsmöte, som har rätt att upphäva eller fastställa styrelsen beslut.
13.2 Beslut om uteslutning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, vilken skall vara minst två veckor. Medlemmen skall innan nämnda tidsfrist börjar löpa underrättas om skälen till den tilltänkta uteslutningen.13.3För beslut i uteslutningsärende krävs två tredjedelars majoritet bland styrelsens ledamöter.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 

14. TIDPUNKT OCH KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE

14.1 Årsmötet (ordinarie eller extra) är Föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
14.2 Kallelse till ordinarie årsmöte med förslag till föredragningslista skall genom styrelsens försorg tillställas i punkten 16.1angivnaröstberättigade medlemmaroch styrelseledamöter senast tre (3) veckor före årsmötet.
14.3 Till kallelsen skall bifogas styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelse, övriga förslag från styrelsen, valberedningens förslag samt övriga till årsmötet inlämnade skriftliga framställningar och motioner jämte styrelsens yttrande däröver.

  

15. FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

15.1 Medlem, styrelsen och årsmötet får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
15.2 Motion till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars, men alltid minst 4 veckor innan ordinarie årsmöte. Motion som avges av enskild medlem skall åtföljas av yttrande från styrelsen.

  

16. RÖSTRÄTT

16.1 Rösträtt på årsmöte tillkommer Föreningens under punkt10.1 angivna medlemmar och styrelsens ledamöter. Medlemsorganisationer får skicka en (1) person som röstberättigat ombud. Medlemsavgift för det innestående året skall vara betald för samtliga röstande.

 

17. BESLUTFÖRHET

17.1 Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade som är närvarande på mötet, under förutsättning att kallelse har utfärdats i vederbörlig ordning.

 

18. BESLUT OCH OMRÖSTNING

18.1 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Omröstning sker öppet, såvida inte närvarande röstberättigad begär sluten omröstning. Beslut fattas genom enkel majoritet av närvarande röstande.
18.2 Styrelseledamot äger inte delta i beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen eller i fråga om styrelsens förvaltning. Styrelseledamot äger inte heller delta vid val av revisor eller revisorssuppleant.

 

19. VALBARHET

19.1 Röstberättigad medlem i Föreningen är valbar till styrelsen och valberedningen. Anställda i föreningen får ej väljas till posterna i styrelsen. En ledamot ska vara minst 18 år och får ej vara försatt i konkurs eller meddelad näringsförbud. Ledamot få ej heller ha upprepade betalningsanmärkningar och/eller förfallna obetalda skatteskulder. Ledamot ska även uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt upplysa om eventuella pågående rättsliga processer/förfaranden. Under hela mandatperioden ska ledamot vara medlem i SOS Barnbyar.

 

20. ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE

20.1 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av dagordning samt röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 4. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragning av styrelsens årsredovisning (resultat-och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat-och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och generalsekreteraren för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av årsavgifter.
 11. Behandling av förslag från styrelsen och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Bestämmande av antal styrelseledamöter.
 13. Val av(i)en tredjedel av antalet ledamöter i styrelsen; (ii)revisor och revisorssuppleant; och(iii)tre (3) ledamöter till valberedningen varav en (1) ordförande.
 14. Övriga frågor.

 

21.EXTRA ÅRSMÖTE

21.1 Styrelsen äger rätt att påkalla extra årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer.
21.2 Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.
21.3 När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom två (2) veckor kalla till sådant möte att hållas inom sex (6) veckor från begäran.
21.4 Kallelse till extra årsmöte skall genom styrelsens försorg ske på samma sätt som gäller för ordinarie årsmöte (punkt 14.2ovan).
21.5 Vid extra årsmöte får endast sådant ärende som föranlett mötet upptas till behandling.

 

22. PROTOKOLL

22.1 Vid årsmöte skall protokoll föras av utsedd sekreterare. Protokollet justeras av mötesordföranden och av två ledamöter som årsmötet utser.
22.2 Styrelsen skall tillse att protokoll som förts vid årsmöte senast tre (3) veckor efter årsmötet hålles tillgängligt för Föreningens medlemmar.

 

23. UNDERRÄTTELSE OM ÅRSMÖTE

23.1 Det ankommer på styrelsen att i god tid underrätta medlemmarna om tid och plats för Föreningens ordinarie årsmöte. Underrättelse om extra årsmöte till Föreningens medlemmar bör om möjligt ske på liknande sätt som vid ordinarie årsmöte.

 

VALBEREDNING

 

24.SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

24.1 Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter och väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsmöte. Valberedningens uppgift är att till nästkommande ordinarie årsmöte förbereda och föreslå val av ledamöter till styrelsen samt revisor och revisorssuppleant.
24.2 Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om två ledamöter så begär.
24.3 För beslutsförhet krävs att minst två ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Om endast två medlemmar är närvarande krävs att båda är ense om beslutet.
24.4 Valberedningen skall överlämna sitt förslag till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet. Förslaget skall sändas till de röstberättigade i samband med kallelse till årsmötet tillsammans med en presentation av kandidaterna till styrelsen.

 

REVISION

 

25.REVISION

25.1 En revisor jämte revisorssuppleant väljs av ordinarie årsmöte för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsmöte. Revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade.
25.2 Revisorn skall för medlemmarnas räkning granska styrelsens och generalsekreterarens arbete.
25.3 Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, årsmötes-och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
25.4 Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast sex veckor före ordinarie årsmöte.
25.5 Revisorn skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens och generalsekreterarens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets-och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fyra (4) veckor före årsmötet. Revisorn skall därvid föreslå årsmötet huruvida resultat-och balansräkningen skall fastställas samt huruvida styrelsen- och generalsekreterarenskall beviljas ansvarsfrihet.

 

STYRELSEN

 

26.SAMMANSÄTTNING

26.1 Styrelsen skall bestå av minst sju (7) och högst nio (9) ledamöter. 26.2 Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte för tiden intill slutet av det ordinarie årsmöte som hålles två år därefter Ledamöterna väljs med en tredjedel varje årsmöte. Uppkommer vakans under löpande mandatperiod väljs emellertid den nya ledamoten endast för den avgångne ledamotens återstående mandat tid. Ledamot bör omväljas endast en gång och mandattiden bör således normalt vara 2 x 3år. För ordförande är mandattiden 4 år och ordförande bör omväljas endast en gång och mandattiden bör då normalt vara 2 x 4 år.26.3Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och övriga nödvändiga befattningshavare för en tid av ett (1) år.

 

27. STYRELSENS UPPGIFTER

27.1 När årsmötet inte är samlat är styrelsen Föreningens beslutande organ med ansvar för Föreningens angelägenheter.
27.2 Styrelsen skall –inom ramen för SOS Kinderdorf Internationals föreskrifter, dessa stadgar samt den av styrelsen antagna arbetsordningen –svara för Föreningens verksamhet enligt fastställda planer.

 

28. BESLUTFÖRHET

28.1 Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

 

29. BESLUT OCH OMRÖSTNING

29.1 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötets ordförande. Vid lika röstetal vid val avgörs valet genom lottning.
29.2 Omröstning sker öppet, förutom vid val då omröstning skall ske med slutna valsedlar.

 

30. GENERALSEKRETERAREN

30.1 Generalsekreteraren utses av styrelsen.
30.2 Generalsekreteraren är föredragande i styrelsen och leder och ansvarar för kansliets arbete och Förenings löpande arbete i övrigt, i enlighet med de