Bli fadder

Kallelse till ordinarie årsmöte med förslag till föredragningslista skall genom styrelsens försorg tillställas röstberättigade ombud och styrelseledamöter senast tre veckor före årsmötet.

Till kallelsen bifogas styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelse, övriga förslag från styrelsen, valberedningens förslag samt övriga till årsmötet inlämnade skriftliga framställningar och motioner jämte styrelsens yttrande däröver.

Motion till ordinarie årsmöte skall vara styrelsens ordförande (Michael Karlsson, mka@msa.se) tillhanda senast den 30 mars. Motion som avges av enskild medlem skall åtföljas av yttrande från lokalavdelningens styrelse.

Valberedningen:

Theo Martins – Ordförande
theo.martins@halvarsson.se
+ 46 708 935 000

Mattias Bedding
mattias.bedding@novare.se

Frida Ragnhäll
frida.ragnhall@regeringskansliet.se

Protokoll Årsmöten

Protokoll Årsmöte 2018

Protokoll Årsmöte 2017

Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll Årsmöte 2015