Om årsmötet

Ordinarie årsmöte hålls före utgången av maj månad varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till ordinarie årsmöte med förslag till föredragningslista skall genom styrelsens försorg tillställas röstberättigade ombud och styrelseledamöter senast tre veckor före årsmötet.

Till kallelsen bifogas styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelse, övriga förslag från styrelsen, valberedningens förslag samt övriga till årsmötet inlämnade skriftliga framställningar och motioner jämte styrelsens yttrande däröver.

Motion till ordinarie årsmöte skall vara styrelsens ordförande (Michael Wandy Karlsson, [email protected]) tillhanda senast den 30 mars. Motion som avges av enskild medlem skall åtföljas av yttrande från lokalavdelningens styrelse.

Valberedningen

Thérèse Liljedahl von Segebaden
[email protected]

Peter Lindell
[email protected]

Gabriella Lundmark
[email protected]

Så här arbetar valberedningen

Instruktion för SOS Barnbyars valberedning

Protokoll Årsmöten

Protokoll Årsmöte 2023

Protokoll Årsmöte 2022

Protokoll Årsmöte 2021

Protokoll Årsmöte 2020

Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte 2018

Protokoll Årsmöte 2017