SOS Barnbyar och FN:s hållbarhetsmål

Så ska vi förverkliga FN:s mål för en hållbar utveckling

2015 antog FN:s medlemsstater en plan för en hållbar framtid. En ambitiös strategi med 17 delmål som ska utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och att lösa klimatkrisen i världen till år 2030. För SOS Barnbyar är de här målen en bekräftelse på att vi är på väg åt rätt håll. Våra verksamheter jobbar mot alla målen men delmålen 1,3,4,5,8,10,16 och 17 har en extra tydlig koppling till SOS Barnbyar:

 1. Fattigdom är det allra vanligaste skälet till att barn överges. Alla insatser vi gör syftar till att barn och familjer långsiktigt ska kunna försörja sig och av egen kraft skapa en bättre framtid.
 2. Idag lever 850 miljoner människor i världen i hunger. Utbildning, ekonomiska möjligheter och effektivare transport är viktiga komponenter för tryggad livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk och bättre kosthållning.
 3. Hälso- och sjukvård är viktigt för att bygga en framtid behövs. När så krävs går vi in och stödjer vårdinsatser för barn och familjer, antingen via våra egna medicinkliniker eller genom att ge stöd och stärka upp samhällets insatser.
 4. Utbildning är en förutsättning för att skapa en bättre framtid. SOS Barnbyar stödjer skolor och utbildning, och på platser där utbildningsmöjligheter saknas, driver vi egna skolor. Målsättningen är att skolorna på sikt ska drivas av lokalsamhället.
 5. Jämställdhet och en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Det handlar både om att stoppa våld mot kvinnor och om rätten till utbildning.
 6. Att säkra tillgång till rent vatten och sanitet är en förutsättning för en hållbar utveckling. Människor som lever i fattigdom saknar ofta tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet.
 7. Tillgång till förnybar energi och rena bränslen är viktiga för att kunna möta utmaningar som fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och ekonomisk tillväxt.
 8. För att skapa möjligheter att arbeta och försörja sig utan att riskera liv och hälsa erbjuder vi yrkesutbildning för unga vuxna och föräldrar i familjer som annars riskerar splittras.
 9. En hållbar infrastruktur, inkluderande och hållbar industrialisering och innovation är viktiga byggstenar i en värld där över hälften av befolkningen bor i städer.
 10. Vi hjälper barn, familjer och samhällen att bryta onda cirklar av fattigdom och utanförskap så att de och kommande generationer ska växa till aktiva och jämställda samhällsmedborgare.
 11. Städer och samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Rätten till en bostad är en stor utmaning. I dag bor en miljard människor i slumområden.
 12. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa.
 13. Klimatförändring påverkar flera av de utmaningar världen står inför, livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt.
 14. Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och behöver återuppbyggas. Samtidigt är havens resurser en nyckelroll för att trygga försörjning och fattigdomsbekämpning i havsområden.
 15. Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår framtida välfärd. En långsiktigt hållbar användning av naturresurser är en viktig faktor för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom.
 16. Barn som lever i utsatthet löper stor risk att drabbas av våld och övergrepp. Genom att stödja enskilda barn och familjer men också hela lokalsamhällen hjälper vi till att skapa fredliga och inkluderande samhällen.
 17. Vi samarbetar med privatpersoner, myndigheter och företag i alla våra verksamheter. Våra företagspartners är en viktig del av både finansiering och genomförande av våra insatser runt om i världen.

Läs mer om SOS Barnbyars arbete här