SOS Barnbyar och FN:s mål för hållbar utveckling

En trygg barndom skapar förutsättningar för en bättre framtid. Både för individen och för det samhälle den lever i.

Barn som förlorat, eller riskerar förlora sin familj, löper stor risk att fara illa. De barnen behöver stöd för att växa upp till självförsörjande och självständiga individer som själva kan bidra till en hållbar utveckling. Som en barnrättsorganisation verkar SOS Barnbyar för alla barns rättigheter. Vårt mål är att förbättra tillvaron och skapa en framtid för barn som lever i utsatthet, och samtidigt ge de barnen möjlighet att göra sina röster hörda.

Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi stöd till hundratusentals barn runt om i världen. Det gör vi i familjer i barnbyar, i fosterfamiljer och genom att stärka familjer som annars riskerar splittras. Vårt arbete sker i stor utsträckning i samarbete med myndigheter och andra lokala aktörer.

Våra insatser är i linje med de prioriterade målen för hållbar utveckling som antogs av FN i september 2015.

 

Målen vi tar sikte mot:

Globalt mål 1, ingen fattigdom

Mål 1, ingen fattigdom

SOS Barnbyar stärker familjer och samhällen för att bryta fattigsdomsspiralen och utanförskapet. Det görs genom programmen och tillsammans med partners för att stärka utsatta familjer och att ge dem verktyg och förmågan att bli självständiga och självförsörjande. I de fall det behövs erbjuds alternativ omsorg för barn, i enlighet med FN:s riktlinjer för barn i alternativ omsorg. Nationellt och internationellt arbetar SOS Barnbyar för ett inkluderande och säkert samhälle som fångar upp och skapar bättre levnadsvillkor för barn och familjer som lever i utsatthet.

Globalt mål 3, god hälsa och välbefinnande

Mål 3, god hälsa och välbefinnande

Barn och unga som känner till sina rättigheter har större möjligheter att stå upp för sig själva, sitt liv och sin kropp. Därför utför SOS Barnbyar inte bara direkta hälsoinsatser, utan arbetar framför allt på en strukturell nivå, för att stärka ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, samt deras mentala och psykosociala hälsa.

Globalt mål 4, god utbildning för alla

Mål 4, god utbildning för alla

SOS Barnbyar ser till att barn och unga kan gå i skolan och utbilda sig – från tidig barndom och grundskola till högre studier och yrkesutbildningar som förbereder för arbetslivet. Hela samhällen förstärks genom öppna föreläsningar och erfarenhetsutbyte, genom partnerskap och samverkan stärks också kommunala skolor. Vid katastrofer bedriver vi undervisning på barnvänliga platser.

Globalt mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom att samarbeta med partners får ungdomar möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter, exempelvis via kurser, praktikplatser och mentorsprogram. Det ökar deras nätverk och lägger grunden till ett stabilt yrkesliv och ett självförsörjande vuxenliv.

Globalt mål 10, minskad ojämlikhet

Mål 10, minskad ojämlikhet

SOS Barnbyar arbetar aktivt med att utveckla och påverka styrdokument och ramverk som ser till att alla har samma rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ett arbete mot diskriminering och för social inkludering som hjälper barn, familjer och lokalsamhällen att bryta fattigdomsspiralen så att framtidens generationer får leva under samma villkor.

Globalt mål 16, fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16, fredliga och inkluderande samhällen

Genom att aktivt arbeta för att stärka barns rättigheter och låta dem uttrycka sin mening tränas de också i demokrati och hur man bygger ett starkt inkluderande samhälle. SOS Barnbyar är politiskt och religiöst obunden och tar alltid hänsyn till barnets bästa – och arbetar aktivt för att säkra rutiner kring det.

Globalt mål 17, genomförande och globalt partnerskap

Mål 17, genomförande och globalt partnerskap

Nära partnerskap stärker SOS Barnbyars kapacitet och möjlighet att utveckla verksamheten – och vi söker ständigt nya innovativa lösningar. Vi har därför ett nära samarbete både med medlemmar inom federationen samt med andra samarbetspartners och organisationer så att fler barn ska ha chans att växa och utvecklas till sitt starkaste jag.

Globala målen för hållbar utveckling.