Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Många barn och unga har en total avsaknad av eller brist på nätverk med trygga vuxna ända in i myndighetsåldern, säger Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist hos SOS Barnbyar Foto: Alva Ohlsson Jensfelt

Bristande möjligheter att kräva sina rättigheter samt svårigheter i kontakt med myndigheter är de vanligaste orsakerna till att barn och unga vänder sig till SOS Barnbyar för stöttning. Det finns barn och unga vuxna i Sverige i dag som är helt osynliga, vars rättigheter inte tillvaratas och som inte får sina behov tillgodosedda. Barn och unga som har en total avsaknad av eller brist på nätverk med trygga vuxna ända in i myndighetsåldern.

SOS Barnbyar anser att utredningens syn på barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen är välgrundad och speglar de utmaningar som SOS Barnbyar dagligen möter i den egna verksamheten.

– Vi vill dock understryka att det är först när utredningens samtliga förslag blir verklighet som barn och unga, inte bara kan få sina rättigheter enligt Barnkonventionen tillgodosedda, utan även kan få rätt till upprättelse i de fall deras rättigheter enligt konventionen har kränkts, säger Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist hos SOS Barnbyar

SOS Barnbyars Ungdomsråd* har tagit del av utredningens förslag:
”Oftast är det ingen som berättar för barn om vad deras rättigheter är. Vi tycker att socialtjänsten borde jobba mycket mer med barns rättigheter när de blir placerade. Det är även viktigt att kontrollera att barn verkligen har förstått vad deras rättigheter är och säkerställa att barn vet hur de kan klaga om deras rättigheter inte har skyddats”.

– Vi delar ungdomarnas bild. Det finns ingen lagstiftning som kan läka den brist på tillit och medmänsklighet som barn och unga vuxna saknar. Här kan lagstiftning vara ett viktigt redskap till förändring. Men myndigheterna har fortfarande ett tungt ansvar – att ge förutsättningar till barn och unga att berätta om sin situation och ge de unga den information de har rätt till, säger Petra Nyberg, tf generalsekreterare SOS Barnbyar.

För frågor är du mer än gärna välkommen att kontakta Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist SOS Barnbyar på [email protected] tel 070-022 17 17

* SOS Barnbyars Ungdomsråd består av unga individer i åldern 16 till 25 som är eller har varit inskrivna i vårt ungdomsprogram och som vill vara med och påverka, både i organisationens egen verksamhet, men även i frågor som rör målgruppen i stort i samhället.

Dela inlägget

Publicerad: 2024-02-21

Liknande

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här

Artikel

EU − Säkra framtiden för människor som flytt Ukraina!

Barn som flytt Ukraina behöver trygghet i EU även i framtiden. När EU:s massflyktsdirektiv löper ut om ett år riskerar barn och familjer att hamna utanför samhället.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här