Artikel

5 frågor om hur vi skyddar barn

Hur ser vi till att barnen i våra program är säkra? Elin Axelgren (Nationell Child Safeguarding Focal Point) svarar!

  •  Berätta lite om hur SOS Barnbyar arbetar med skydd av barn.

Som vår generalsekreterare Anna brukar säga – det är ”bread and butter” för oss som barnrättsorganisation att säkerställa att alla barn och unga i våra program och verksamheter är trygga och säkra. Vi utgår från ett rättighetsperspektiv i allt vi gör och en av barnets okränkbara rättigheter är skyddas från våld, utnyttjande och kränkningar. Vi har en skyldighet att se till att denna rättighet aldrig bryts eller kompromissas med, för varje enskild individ.

För att leva upp till detta jobbar vi både förebyggande, med kunskapshöjande och riskreducerande aktiviteter, och uppföljande vid de tillfällen då det trots allt sker incidenter som bryter mot barnets rättigheter. I det förebyggande arbetet ingår att säkerställa att alla barn vet sina rättigheter och att de vet hur de kan rapportera om något inte känns rätt eller om någon behandlat dem illa. All personal på SOS Barnbyar, i Sverige och internationellt, genomgår också grundläggande och löpande utbildning kring barns rättigheter och SOS Barnbyars policys kopplat till skydd av barn. Att vi gör årliga riskanalyser i alla program och verksamheter är också en otroligt viktig del i att minimera risken att barn far illa som direkt eller indirekt till följd av vårt arbete. Vi måste vara införstådda med att alla medarbetare, oavsett position på organisationen, har en roll att spela för att barnets rättigheter ska uppfyllas.

Om en incident inträffar så är det viktigt att vi har system och rutiner på plats för att utreda, hantera och följa upp vad som har hänt. En viktig del i utredningar av incidenter är att hålla barnets bästa för ögonen i alla delar, för att säkerställa att barnet negativa påverkan minimeras och för att värna om dess integritet. Alla incidenter följs också upp med kapacitetsstärkande insatser i den organisation där incidenten skett för att förhindra återupprepning.

Utöver det arbete vi gör med att stärka arbetet med skydd av barn internt i organisationen, så jobbar vi också för alla barns rättigheter, genom att stärka så kallade child protection systems i de lokalsamhällen där vi verkar, samt genom att påverka beslutsfattare och ansvarsbärare att uppfylla sina skyldigheter gentemot barn och unga, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Det finns mycket att säga om hur vi jobbar med skydd av barn, men sammanfattningsvis kan jag säga att arbetet med att värna barns rättigheter – att skydda och stärka barn – ligger i vårt DNA som barnrättsorganisation, och vi måste ständigt förbättra och stärka våra processer och rutiner för att säkerställa att vi håller vårt löfte till de barn och unga vi är ansvariga inför.

  • Varför är det viktigt?

Arbetet med skydd av barn är framför allt viktigt för att det, som jag redan har nämnt, är en grundläggande rättighet för barn och unga att skyddas från våld, utnyttjande och kränkningar. Vi jobbar för och med barn och unga, och det är vårt yttersta ansvar att se till att vi inte gör någon skada, att arbeta utifrån en så kallad Do No Harm approach.

Barnkonventionen slår också fast att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Eftersom vi erbjuder alternativa omsorgsformer i många länder, det vill säga att vi har vårdnaden av många barn och unga som av olika anledningar förlorat sina biologiska förälders omsorg, så är det vår skyldighet att säkerställa att de barn och unga som finns i vår verksamhet får denna rättighet uppfylld. Arbetet med skydd av barn handlar alltså inte enbart om att skydda barn från fara, utan lika delar om att säkerställa att barnet ges rätt förutsättningar att leva, överleva och utvecklas till sin fulla potential. Trygghet, kärlek och stabilitet är grundläggande element för att detta ska förverkligas.

När vi har vårdnaden om barn och unga, hela dygnet, veckans alla dagar, så ställer det såklart särskilt höga krav på oss som organisation kopplat till skydd av barn, något som vi måste ta på allvar och vara ödmjuka inför.

Att vi skapar positiva, trygga och säkra miljöer för barn och unga handlar också om trovärdighet och ansvarsskyldighet inte enbart gentemot barn och unga utan även gentemot de som väljer att stötta SOS Barnbyar finansiellt, våra givare och partners, vilket är ytterligare en anledning till varför arbetet med skydd av barn är viktigt för oss som organisation.

  •  Vad händer om barn far illa i vår verksamhet?

Som organisation har vi noll tolerans mot all form av våld, övergrepp, utnyttjande och kränkningar, vilket också gäller från barn till annat barn och ungdom till annan ungdom. Om en incident ändå skulle inträffa, är det som tidigare nämnt av stor vikt att vi har system och rutiner på plats för att hantera incidenter. I alla program finns särskilda Child Safeguaring Focal Points, vilka fungerar som språkrör lokalt och är någon som barn och unga kan vända sig till vid eventuella oegentligheter. Därtill finns liknande funktioner på nationell nivå i varje land om det skulle finnas en intressekonflikt. Barn och unga kan också välja att göra anmälan online, antingen genom att att skicka email eller anonymt genom visselblåsarfunktioner.

Kort kan man säga att alla medarbetare har skyldighet att rapportera all form av oro omedelbart. Därefter följer en initial sammanställning av vad som eventuellt har skett. Beroende på vad den rapporten visar så beslutas om en utredning ska tillsättas eller ej, och beroende på incidentens karaktär så bestäms om utredningen ska göras internt, av extern aktör, och om det ska anmälas vidare till myndigheter och sociala instanser. Vi lägger stor vikt vid att hålla barnets bästa för ögonen under hela processen, men betonar också att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats, varför alla parter värnas i en eventuell utredning. Alla utredningar följs upp och lämpliga åtgärder upprättas. Det barn eller ungdom som på något sätt drabbats erbjuds tillgång till den typ av stöd som hen har rätt till för att kunna gå vidare från det som skett.

  • Vad kan man som företag göra för att jobba med skydd av barn?

Som företag kan man utveckla och upprätta etiska riktlinjer för hur man vill verka för att inte bidra till att barn far illa. Till exempel kan man ha tydlig uppförandekod för sina medarbetare, men man kan också granska sina leverantörer för att säkerställa att även de har etiska riktlinjer som värnar barn vad gäller till exempel barnarbete. Sedan kan man också stötta en barnrättsorganisation som arbetar för att barns rättigheter efterföljs och förverkligas.

  • Vad gör SOS Barnbyar för att förbättra arbetet framåt?

Vi arbetar ständigt med att förbättra och stärka våra processer och rutiner kring arbetet med skydd av barn. Det är ett arbete som aldrig kan plockas bort från att-göra listan utan som istället är ständigt aktuellt och relevant. Just nu, i skuggan av pandemin genomlyser organisationen de nya risker som uppstår när barn inte går i skolan, spenderar mer tid i hemmet och online, är mindre sociala osv, och jobbar med vårdnadshavare och medarbetare för att förebygga dessa risker. Därtill utvecklas och stärks också hur vi kan stötta varandra på distans, digitalt, för att fortsätta att ge stöd till medarbetare runt om i världen.

Vi ser också att programkvalitet och skydd av barn är tätt sammanlänkat. Därför läggs stor vikt vid att höja programkvalitet genom att bland annat stärka barns och ungas delaktighet, vidareutbilda personal och vårdnadshavare i specifika utmaningar kopplat till målgruppen, samt att se till att barn och ungas rätt till god mental hälsa upprätthålls.

En annan viktig aspekt som har tydlig verkan på barns upplevelse av trygghet och säkerhet är organisationens klimat och arbetskultur. Alla medarbetare på alla nivåer i organisationen måste praktisera organisationens värderingar och följa uppförandekoden, sinsemellan så väl som gentemot barn och unga. Därför görs just nu också särskilda projektinsatser för att underhålla och stärka SOS arbetskultur.

På SOS Barnbyar i Sverige har vi medarbetare som jobbar i partnerskap och nära i samverkan med lokala SOS-kollegor i t.ex. Mocambique, Bolivia, Ukraina och Central Afrikanska Republiken, för att nämna några. Genom dessa partnerskap jobbar vi bilateralt för att stärka arbetet med skydd av barn på lokal nivå, genom kunskapsutbyte, dialog och ömsesidigt lärande.

Var artikeln spännande? Lyssna på en intervju med Elin i avsnitt tre av vår podd! Finns där poddar finns.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-03-22

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar skapar en ännu bättre verksamhet

SOS Barnbyar har ett pågående arbete för att ytterligare förbättra skyddet av barn i våra verksamheter.

Läs mer här

Nyhet

Verksamhet utreds av SOS Children’s Villages International

SOS Barnbyar står upp för varje barns rätt till trygghet över hela världen. Vi arbetar särskilt för att stötta barn som riskerar att växa upp ensamma. Vår skyldighet är att skydda barn och försvara deras rättigheter - var som helst och när som helst.

Läs mer här

Nyhet

Skydd av barn på olika sidor av krig och konflikter

Att arbeta i komplexa humanitära nödsituationer är en stor utmaning. Dr Dereje Wordofa, ordförande för SOS Children’s Villages International, berättar om utmaningarna i arbetet i samband med konflikter och krig och om de humanitära principer som SOS Barnbyar följer i sitt arbete.

Läs mer här