SOS Barnbyar Logo Orange

Familjestärkande program
i Göteborg

Under perioden februari 2023 – februari 2026 bedriver SOS Barnbyar familjestärkande verksamhet i projektform med finansiellt stöd av Europeiska Asyl, Migrations & integrationsfonden (AMIF). Verksamheten syftar till att stödja målgruppen* i deras etablering och därigenom bidra till en mer effektiv integration av tredjelandsmedborgare i samhället. Projektet arbetar utifrån en metodik som bygger på individuellt anpassade och långsiktigt hållbara stödinsatser utifrån hela familjens behov och med ett tydligt fokus på hur i förhållande till vad.

SOS Barnbyar har under flera år bedrivit familjestärkande nationell programverksamhet. Vår erfarenhet har visat att nyanlända familjer i många fall får information & stöd från många olika källor, men saknar någon som arbetar med familjen utifrån ett holistiskt perspektiv. Projektet Familjepartner erbjuder därför ett praktiskt vardagsnära & individuellt behovsanpassat stöd med relevanta insatser utifrån en förtroendefull & bärande relation.

Projektets övergripande målsättning är att:

  • Deltagande familjer ska ha etablerat sig i samhället & att deras allmänna välmående ska ha ökat.
  • Att barnens rättigheter har blivit tillgodosedda & att riskerna för familjerna att splittras ska ha minskat.
  • Projektet ska även bidra till samhällsförändring genom att kapacitetsstärka myndigheter & samhällsaktörer och bedriva ett aktivt opinion & påverkansarbete.

Projektet arbetar utifrån en metod som bygger på tydliga individuella målsättningar utifrån varje familjs unika livssituation och förmåga. Vid inskrivning genomförs en basmätning som syftar till att synliggöra kunskapsnivå och stödbehov. Därefter utformar Familjepartner tillsammans med familjen en stödplan utifrån hela familjens behov. Vid projektslut genomförs en slutmätning i syfte att synliggöra deltagarnas progression.

* Målgruppen avser tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i Sverige & för projektet specifikt nyanlända föräldrar & barn som är i behov av kompletterande stöd & familjer som riskerar att splittras. Projektets målgrupp omfattar såväl Kvotflyktingar, Anhöriginvandring samt flyktingar enligt Massflyktsdirektivet.

 

Upplägget i stort 

Projektet har utrymme för att ta emot ca. 80 familjer under projektperioden & arbetet utgår från SOS Barnbyars center i Hammarkullen, Göteborg. Projektets huvudsakliga upptagningsområde är utifrån detta främst centrerat inom Västra Götalandsregionen, men planeras att eventuellt även på sikt omfatta Stockholms län.

Projektet är en utveckling av den familjestärkande verksamhet som bedrivits i projektform under perioden 2020–2022. För att veta mer om projektet ”Stöd vid familjeåterförening” samt ta del av dess slutrapport & utvärderingsrapport besök gärna:

Stöd till familjeåterförening 2020-2022

Med stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden år 2020-2022 bedrev SOS Barnbyar ett projekt för att stödja återförenade familjer i etableringsprocessen.

Projektet har fyllt ett viktigt behov

SOS Barnbyars arbete med familjeåterförening och avlastning av ungdomarna är nödvändigt då ingen annan aktör arbetar med detta. Det konstaterar de oberoende utvärderare som under hela projekttiden följt arbetet.

Läs artikeln

Vem tar ansvaret: Civilsamhället eller staten?

Det finns stora brister i myndigheternas stöd till de familjer som återförenas i Sverige. Det är något av det som framkommit genom vårt familjestärkande program. Men är det verkligen civilsamhällets uppgift att ”täcka upp” där staten misslyckas?

Ta del av svaren från vårt rundabordssamtal

”Just nu är det vår son som är den vuxne”

Ombytta roller, men bara tillfälligt. Med stöttning av vårt familjestärkande program är föräldrarna Lebse Grma och Brhanemeskel fast inställda på att återta vuxenansvaret deras son tagit när de först kom till Sverige.

Så stöttar vi föräldrarna att ta tillbaka familjeansvaret
hund

Hunden Bodil bygger broar

Selma Claesson är integrationspedagog i ett projekt som med stöd från bland annat AMIF ska stärka familjer till ensamkommande, framför allt barnen. Med sig i arbetet har hon ”integrationshunden” Bodil.

Läs mer om Bodil

”Det kände som om livet började på nytt”

– Känslan när jag mötte min familj på Landvetter efter så många år går bara inte att beskriva, det kändes som om mitt liv började på nytt! Orden kommer från 19-åriga Omid vars familj är med i SOS Barnbyars familjestärkande program.

Så stärkte stödet Omids familj

Mentorer har en nyckelroll

Mentorer som stöttar nyanlända familjer att etablera sig fyller en viktig funktion. Men hur är det att arbeta som mentor? Och hur bygger mentorerna på SOS Barnbyar upp en förtroendefull relation till familjerna?

Våra mentorer berättar

”Man har en klump i magen på väg hem från skolan”

Mahdi är en av de många ungdomar som tvingades ta familjeansvar när föräldrarna anlände till Sverige. Ett ansvar som blev så tungt att han till slut fick ont i magen av att bara kolla posten.

Läs om hur familjestärkande stöd gjorde skillnad
Barnombudsmannen

Barnombudsmannen: ”Alla barn har samma rättigheter”

Hur bra följer svenska kommuner och myndigheter FN:s barnkonvention och vad kan göras för att arbetet ska förbättras – inte minst för de familjer som återförenas i SOS Barnbyars familjestärkande program i Göteborg?

Så svarade Barnombudsmannen i vårt rundabordssamtal

Kontakt

Lady-France Mulumba
Verksamhetschef Familjestärkande program
+46 708 433 382
Mejla Lady-France

Andreas Johansson
Projektledare familjeåterförening
+46 731 457 367
Mejla Andreas