Familjestärkande program

Projektet Familjepartner

Under perioden februari 2023 – februari 2026 bedriver SOS Barnbyar familjestärkande verksamhet i projektform med finansiellt stöd av Europeiska Asyl, Migrations & integrationsfonden (AMIF). Verksamheten syftar till att stödja målgruppen* i deras etablering och därigenom bidra till en mer effektiv integration av tredjelandsmedborgare i samhället. Projektet arbetar utifrån en metodik som bygger på individuellt anpassade och långsiktigt hållbara stödinsatser utifrån hela familjens behov och med ett tydligt fokus på hur i förhållande till vad.

SOS Barnbyar har under flera år bedrivit familjestärkande nationell programverksamhet. Vår erfarenhet har visat att nyanlända familjer i många fall får information & stöd från många olika källor, men saknar någon som arbetar med familjen utifrån ett holistiskt perspektiv. Projektet Familjepartner erbjuder därför ett praktiskt vardagsnära & individuellt behovsanpassat stöd med relevanta insatser utifrån en förtroendefull & bärande relation.

Projektets övergripande målsättning är att:

  • Deltagande familjer ska ha etablerat sig i samhället & att deras allmänna välmående ska ha ökat.
  • Att barnens rättigheter har blivit tillgodosedda & att riskerna för familjerna att splittras ska ha minskat.
  • Projektet ska även bidra till samhällsförändring genom att kapacitetsstärka myndigheter & samhällsaktörer och bedriva ett aktivt opinion & påverkansarbete.

Projektet arbetar utifrån en metod som bygger på tydliga individuella målsättningar utifrån varje familjs unika livssituation och förmåga. Vid inskrivning genomförs en basmätning som syftar till att synliggöra kunskapsnivå och stödbehov. Därefter utformar Familjepartner tillsammans med familjen en stödplan utifrån hela familjens behov. Vid projektslut genomförs en slutmätning i syfte att synliggöra deltagarnas progression.

Deltagare och stödperson i det familjestärkande programmet.
Foto: Maja Brand
EU flagga och texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".

* Målgruppen avser tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i Sverige & för projektet specifikt nyanlända föräldrar & barn som är i behov av kompletterande stöd & familjer som riskerar att splittras. Projektets målgrupp omfattar såväl Kvotflyktingar, Anhöriginvandring samt flyktingar enligt Massflyktsdirektivet.

 

Upplägget i stort 

Projektet har utrymme för att ta emot cirka 80 familjer under projektperioden & arbetet utgår från SOS Barnbyars center i Hammarkullen, Göteborg och på huvudkontoret i Stockholm.

Projektet är en utveckling av den familjestärkande verksamhet som bedrivits i projektform under perioden 2020–2022. För att veta mer om projektet ”Stöd vid familjeåterförening” samt ta del av dess slutrapport & utvärderingsrapport besök gärna:

En tidslinje som visar hur projektet "Stöd till familjeåterförening" gått till.

Har du frågar eller vill du veta mer?

Hör av dig till oss som jobbar med det familjestärkande programmet.