Artikel

Sverige – barn har rätt att komma till tals

Foto: Inna Lesyk, Pexels

Sveriges radio ekot har nyligen rapporterat att ”i vart tredje fall ekot granskat där barn under 15 år omhändertogs på grund av eget beteende, framgår inte barnens inställning till vården.”

SOS Barnbyar tycker att Sverige behöver göra bättre.

Varje barn har en röst och en unik upplevelse som bör beaktas i alla beslut som påverkar deras liv. Särskilt när det gäller beslut om tvångsvård och då i synnerhet med beaktande av att tvångsvård är en sådan ingripande åtgärd för individen. Det är oerhört viktigt att barnets rätt att komma till tals respekteras och upprätthålls enligt såväl lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som barnkonventionen, vilka båda utgör svensk lag och därmed ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Barnrättsexperter har länge betonat att barns åsikter är en central och avgörande faktor när det handlar om att bestämma vad som är bäst för barnet. Att inte inkludera barnets åsikt i beslut om tvångsvård är inte bara ett brott mot lagstiftningen utan även ett svek mot barnets integritet och rättigheter. Barnet är den som bäst förstår sina egna tankar, känslor och önskemål. Deras perspektiv bör således vara en grundläggande del av rättsprocessen och tydligt återges i beslutet.

Vi kan inte blunda för det faktum att det har uppstått en diskrepans mellan lagstiftningens intentioner och hur bedömningen i vissa beslut utfaller. Att det i granskningen som Ekot gjort så tydligt framgår att barnets inställning till vården saknats i domarna, i vart tredje fall där barn omhändertas på grund av eget beteende, är inte bara skrämmande, det utgör därutöver en allvarlig brist i rättssystemet som måste åtgärdas omedelbart.

Den här granskningen är därutöver ytterligare ett exempel på barns behov av att få tillgång till en individuell klagomålsmekanism, likt vuxna har, i de fall deras rättigheter har kränkts och de inte har haft möjlighet att få upprättelse i rättsinstanserna i hemlandet. Av nämnda anledning anser SOS Barnbyar att Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen så att barn har en möjlighet att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Slutligen, uppmanar vi myndigheter, domare och alla berörda parter att agera i enlighet med barnkonventionen samt säkerställa att barnets röst hörs och respekteras i beslut om tvångsvård. Genom att inkludera barnets perspektiv skapar vi en rättvis och rättssäker process som främjar barnets välbefinnande och trygghet. Det är hög tid att alla barn ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocessen som påverkar deras framtid.

Dela inlägget

Publicerad: 2023-08-17

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Öppet brev till utrikesministern: Barnen i Gaza behöver skydd nu

I fredags, 15 december, skickade SOS Barnbyar ytterligare ett brev till regeringen om barnens situation i Gaza. Denna gång till utrikesminister Tobias Billström. Ta del av brevet.

Läs mer här