Så har vi stöttat återförenade familjer i Göteborgsområdet

Europeiska unionen, Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

För många ensamkommande ungdomar är det en stor dröm att få bo ihop med sin familj igen. Men i många fall leder familjeåterförening till ett stort ansvar för ungdomen och påfrestningar på familjerelationerna. Därför startade vi 2020, med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, ett familjestärkande program för att stödja återförenade familjer i etableringsprocessen.

Projektets mål

Programmet skulle öka förutsättningarna för etablering i det svenska samhället för barn och vuxna som kommit till Sverige på anknytning. Det skulle bidra till att motverka utanförskap i samhället, och främja etablering på individnivå likväl som på strukturell nivå. På individnivå låg fokus på att stärka föräldrarnas egenmakt för att ge dem ökad möjlighet att ta huvudansvaret för familjen.

Fyra livsområden i fokus: 

Hälsa

Nätverk och sammanhang

Samhälle och bostad 

Studier och arbete

Så här gick arbetet till

Projektidén utgick från en kartläggning av målgruppens behov och möjliggjordes med stöd från Jämställdhetsmyndigheten. Under kartläggningen träffade våra mentorer ungefär 15 familjer för att samla in relevant kunskap kring behovet av stöd.

Under de två första kvartalen låg fokus på framtagandet av programmet, därefter på direkt verksamhet gentemot målgruppen. Familjerna som deltog i programmet rekryteras bland annat genom samverkan utifrån ett IOP-avtal med Göteborg Stad, samt genom övriga samhällsaktörer som möter målgruppen.

Vårt mål var att involvera 60 familjer under projekttiden 2020-2022 och att förankra projektet som en del i vår ordinarie programverksamhet, samt att arbeta med att samverkan mellan berörda myndigheter och kommunicera projektets fynd.

Familjerna tilldelades varsin familjementor, som kompletterande stödinsats, som visade vägen till relevanta instanser inom offentlig sektor. Kartläggningsprojektet visade nämligen att målgruppen hade låg kunskap om tillgängliga verksamheter, därför blev en central uppgift för projektet var att ge kompletterande stöd och lotsning – och att bidra till att resurser används så effektivt som möjligt.

Familjerna i projektet fick:

  • ökade förutsättningar för en effektiv etablering
  • en förbättrad mottagningsprocessen
  • tydliggörande av instanser som erbjuds i offentlig sektor utnyttjas
  • att de myndigheter som möter målgruppen erbjuder det stöd som de är skyldiga till

 

Målsättningen för föräldrarna var att de efter att ha deltagit i programmet skulle kunna orientera sig i det svenska samhället, ha kommit närmre arbete och studier samt att känna sig tryggare i sin föräldraroll.

Upplägget i stort 

En tidslinje som visar hur projektet "Stöd till familjeåterförening" gått till.

Resultat efter avslutat program

188 individer fick stöd, 32 familjer ingick i programmet,

6418 individuella insatser genomfördes

29 gruppaktiviteter med i snitt 23 deltagare i snitt per aktivitet

100%

av föräldrarna har fått kontakt med annan aktör som erbjuder åtgärder och service

96%

av föräldrarna känner sig tryggare i sin föräldraroll

96%

av föräldrarna känner sig mer etablerade i samhället

Se projektets slutkonferens

Seminarium Barnrättsdagarna

Läs slutrapport

Vill du läsa rapporten på engelska? Klicka här.

Läs utvärderingsrapport

Tre personer som springer mot kameran. I bakgrunden syns en husfasad med graffiti.

Projektet har fyllt ett viktigt behov

SOS Barnbyars arbete med familjeåterförening och avlastning av ungdomarna är nödvändigt då ingen annan aktör arbetar med detta. Det konstaterar de oberoende utvärderare som under hela projekttiden följt arbetet.

Läs artikeln
En deltagare i SOS Barnbyars familjestärkande program skriver på ett papper.

Vem tar ansvaret: Civilsamhället eller staten?

Det finns stora brister i myndigheternas stöd till de familjer som återförenas i Sverige. Det är något av det som framkommit genom vårt familjestärkande program. Men är det verkligen civilsamhällets uppgift att ”täcka upp” där staten misslyckas?

Ta del av svaren från vårt rundabordssamtal
Familj som får stöd av SOS Barnbyars program sitter vid ett runt bord.

”Just nu är det vår son som är den vuxne”

Ombytta roller, men bara tillfälligt. Med stöttning av vårt familjestärkande program är föräldrarna Lebse Grma och Brhanemeskel fast inställda på att återta vuxenansvaret deras son tagit när de först kom till Sverige.

Så stöttar vi föräldrarna att ta tillbaka familjeansvaret
Hunden Bodil.

Hunden Bodil bygger broar

Selma Claesson är integrationspedagog i ett projekt som med stöd från bland annat AMIF ska stärka familjer till ensamkommande, framför allt barnen. Med sig i arbetet har hon ”integrationshunden” Bodil.

Läs mer om Bodil
Ett bord med en kalender. En hand pekar på datum i kalendern.

”Det kände som om livet började på nytt”

– Känslan när jag mötte min familj på Landvetter efter så många år går bara inte att beskriva, det kändes som om mitt liv började på nytt! Orden kommer från 19-åriga Omid vars familj är med i SOS Barnbyars familjestärkande program.

Så stärkte stödet Omids familj
Stödperson och familj i SOS Barnbyars familjestärkande program.
Foto: Maja Brand

Mentorer har en nyckelroll

Mentorer som stöttar nyanlända familjer att etablera sig fyller en viktig funktion. Men hur är det att arbeta som mentor? Och hur bygger mentorerna på SOS Barnbyar upp en förtroendefull relation till familjerna?

Våra mentorer berättar
Närbild på en hand som pekar på en laptop-skärm.

”Man har en klump i magen på väg hem från skolan”

Mahdi är en av de många ungdomar som tvingades ta familjeansvar när föräldrarna anlände till Sverige. Ett ansvar som blev så tungt att han till slut fick ont i magen av att bara kolla posten.

Läs om hur familjestärkande stöd gjorde skillnad
Barnombudsmannen, Elisabeth Dahlin.

Barnombudsmannen: ”Alla barn har samma rättigheter”

Hur bra följer svenska kommuner och myndigheter FN:s barnkonvention och vad kan göras för att arbetet ska förbättras – inte minst för de familjer som återförenas i SOS Barnbyars familjestärkande program i Göteborg?

Så svarade Barnombudsmannen i vårt rundabordssamtal