Så stöttar vi familjer i Sverige

SOS Barnbyar har under flera år bedrivit nationell programverksamhet. År 2020 startade det familjestärkande arbetet med stöd som riktar sig till familjer som kommer på anknytning till ensamkommande barn.

Det familjestärkande programmet har sin utgångspunkt i en kartläggning som gjordes i verksamheten och som visade på tydliga brister hos myndigheterna gällande samordning kring mottagning av familjer som kommer till anknytning till ensamkommande ungdomar.

Verksamhetens främsta uppgift är att stötta målgruppen mot ett självständigt liv och egen makt där de har en stark anknytning och inkludering i samhället.

För att uppnå ett självständigt liv och egenmakt, kapacitetsstärker vi och stöttar individerna mot egen försörjning genom följande: Vi ger dem verktyg som leder till eget och långsiktigt boende. Vi ger dem verktyg som leder till studier, arbete eller entreprenörskap. Vi ger dem stöttning mot en tydlig och begriplig samhällsorientering. Vi skapar en tydlig grund för att de ska få god kännedom om det svenska hälsosystemet samt hälsoinsatserna som samhället erbjuder. Vi syftar också till att hjälpa dem att skaffa sig ett tryggt och stabilt socialt nätverk och ett meningsfullt fritidsliv.

Pågående projekt: Familjepartner

Under perioden februari 2023 – februari 2026 bedriver vi familjestärkande verksamhet med finansiellt stöd av Europeiska Asyl, Migrations & integrationsfonden (AMIF).

Familj som får stöd av SOS Barnbyars program i Hammarkullen, Göteborg.

Avslutat projekt: Stöd till familjeåterförening

Med finansiellt stöd av Europeiska Asyl, Migrations & integrationsfonden (AMIF) bedrev vi år 2020-2022 ett projekt för att stödja återförenade familjer i etableringsprocessen.

Stödperson från SOS Barnbyar och en kvinna som deltar i det familjestärkande programmet som är ute och går i en park.

Vi är med i Integrationspaketen

Genom vårt projekt Familjepartner stärker vi integrationen i Stockholm genom att fler kommer ut i arbetslivet.

*Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar cirka 400 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor.

Medlemsbevis integrationspakten, SOS Barnbyar

Kontakta oss

Lady France Mulumba
Verksamhetschef Göteborg &
kontaktperson mot kommunen
+46 708 433 382
Mejla Lady France

Sandra Jannati
Familjesamordnare
Stockholm
+46 709 433 328
Mejla Sandra

Andreas Johansson
Projektledare familjeåterförening
& kontaktperson myndigheter
+46 731 457 367
Mejla Andreas

Synnöve Corson
Verksamhetsutvecklare
+46 708 433 268
Mejla Synnöve