Vårt arbete i Bolivia

Bolivia är ett av Sydamerikas fattigaste länder och inkomstskillnaderna inom landet är stora. Levnadsvillkoren har förbättrats under det senaste decenniet men fortfarande lever många bolivianer i fattigdom. Dåliga levnadsförhållanden och brist på försörjningsmöjligheter på landsbygden gör att många flyttar in till städerna i hopp om en bättre framtid.

Barnens situation

Trots att det skett förbättringar är det många saker som påverkar barn negativt; fattigdom, våld, barnarbete, konsumtion av alkohol, droger och migration är några exempel. Många barn lider av kronisk undernäring och lever på gatan med ständig risk att utsättas för sexuella övergrepp och människohandel. Nästan en tredjedel av landets barn arbetar, ofta under svåra förhållanden. I Bolivia är bristen på skolor stor, särskilt på landsbygden där bara omkring hälften av barnen går klart skolan.

Idag börjar dock de flesta barn i skolan och analfabetismen som tidigare var utbredd är i princip utrotad. Men kvaliteten på undervisningen är ofta låg, med okvalificerade lärare, undermåliga böcker och en föråldrad läroplan.

Bolivia har ratificerat FN:s barnkonvention och även ”tredje tilläggsprotokollet” som innebär det ska vara möjligt för ett barn att vända sig till en instans och få sin sak prövad när deras rättigheter har kränkts.

SOS Barnbyar i Bolivia

SOS Barnbyar började arbeta i Bolivia på 60-talet och finns idag i nio platser över hela landet. För att stärka familjer har SOS Barnbyar ett nära samarbete med lokalsamhället för att höja kunskapen om barns rättigheter och påverka myndigheter för att de ska ta sitt ansvar.

En viktig del av arbetet är att stödja kooperativa förskolor där föräldrar, ofta ensamstående kvinnor, kan lämna sina barn i en trygg och utvecklande miljö när de arbetar. I de kooperativa förskolorna arbetar några av mammorna som utbildas till pedagoger av SOS Barnbyar. De kooperativa förskolorna drivs av föräldrarna och lokalerna tillhandahålls oftast av kommunen som också betalar personalens lön. SOS Barnbyars anställda socialarbetare utbildar pedagogerna och betalar även för delar av driften, främst mat. För att stärka familjer kan de även få stöd i form av yrkesutbildning och mikrolån så att de kan komma igång och försörja familjen. Även tillgång till hälsovård, psykologstöd, föräldrautbildningar, samt akutinsatser såsom matpaket till de mest utsatta familjerna erbjuds.

I den familjebaserade omvårdnaden ingår barnbyar och fosterfamiljer där vi arbetar med barns rätt att få växa upp i en trygg familj, få utbildning och en god hälsa ingår. Här bor barn som har separerats från sina föräldrar. Ungdomarna får tillgång till omsorg, hjälp och stöd av mentorer och ungdomsledare för att söka jobb, utbildning och planera sin framtid.