siluetten av ett barn och en lärare som håller varandra i handen.

3. Vilken legal grund baserar vi behandlingen på?

3.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter om vi har rätt att göra det, till exempel om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, eller baserat på en intresseavvägning. Nedan hittar du mer information om vilken legal grund vi baserar behandlingen på.

3.2  När vi baserar behandlingen på fullgörande av avtal

När du som privatperson väljer att bli fadder, starta en egen insamling, bli familjefadder, ge en gåva via Swish eller SMS, donerar stora summor till oss eller väljer att ingå samarbetsavtal med oss eller väljer att bli medlem hos oss som anges i avsnitt 2.2 – 2.8 och 2.10 – 2.11 under fliken Insamling av personuppgifter baseras behandlingen av dina personuppgifter på fullgörandet av det avtal som vi ingår med dig som innebär att vi åtar oss att se till att ditt bidrag går till önskat ändamål och administrerar betalningen.

3.3  När vi baserar behandlingen på en intresseavvägning

Frivilliggrupper
När du väljer att engagera dig i någon av våra frivilliggrupper som anges i avsnitt 2.9 under fliken Insamling av personuppgifter, baseras behandlingen för detta ändamål på vårt berättigade intresse som vi anser väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade inom ramen för ditt engagemang i någon av våra frivilliggrupper. Om du inte håller med oss i vår bedömning kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1.3 under fliken Inledning och invända mot behandlingen. En invändning resulterar dock i att vi inte kommer att kunna administrera ditt engagemang i våra frivilliggrupper.

Information och marknadsföring
När vi skickar information och marknadsföring till dig som anges i avsnitt 2.12 – 2.16 under fliken Insamling av personuppgifter som inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig som till exempel generell information om vår verksamhet eller uppdateringar om vad ditt bidrag går till, baseras behandlingen på vårt gemensamma intresse av att kunna erbjuda dig information relaterad till ditt engagemang och för att kunna skicka personlig och relevant marknadsföring till dig. Sådan marknadsföring innefattar även kommunikation via sociala medier. Vi anser att detta intresse väger tyngre än ditt eventuella intresse av att inte ta emot sådan marknadsföring och kommunikation. Notera att du när som helst kan invända till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden samt användningen av dina personuppgifter för marknadsföring via sociala medier genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1.3 under fliken Insamling av personuppgifter eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev, erbjudande eller kampanj vi skickar till dig.

Företagsgivare
När du i egenskap av representant för ett företag eller organisation ingår avtal för denna organisations eller företags räkning med oss som anges i avsnitt 2.17 – 2.19 under fliken Insamling av personuppgifter, baseras behandlingen av dina personuppgifter på vårt berättigade intresse. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att kunna fullgöra avtalet med relevant företag eller organisation och att skicka marknadsföring och relevant information till er avseende ert engagemang. Vi anser att vårt intresse av att behandla personuppgifterna för detta ändamål väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas. Om du inte håller med oss i vår bedömning kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1.3 under fliken Inledning och invända mot behandlingen.

Publicering av företagssamarbeten på vår hemsida och i våra tidningar
När vi publicerar information om företagssamarbeten på vår hemsida eller i våra tidningar som anges i avsnitt 2.18 under fliken Insamling av personuppgifter behandlas dina personuppgifter i egenskap av företagsrepresentant baserat på vårt berättigade intresse att informera om våra företagssamarbeten som vi anser väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas. Om du inte håller med oss i vår bedömning kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1.3 under fliken Inledning och invända mot behandlingen.

Framtagande av statistik
Insamlingen av personuppgifter för framtagande av statistik som anges i avsnitt 2.20 under fliken Insamling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra vår verksamhet som vi anser väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade. Om du inte håller med oss i vår bedömning kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1.3 under fliken Inledning och invända mot behandlingen.

4. Är det frivilligt att tillhandahålla personuppgifter till oss?

Att bli givare, besöka webbplatsen och använda våra tjänster som erbjuds via webbplatsen är helt frivilligt och det är även frivilligt att tillhandhålla personuppgifter till oss, så länge du inte väljer att ingå ett avtal, till exempel avtal om fadderskap, med SOS Barnbyar som kräver att du anger vissa personuppgifter. Det innebär att du, i vissa fall, inte kan utnyttja vår webbplats eller våra tjänster fullt ut om du inte tillhandahåller efterfrågade personuppgifter.

5. Förekommer någon form av profilering?

Vi använder oss av profilering vid behandling av dina personuppgifter vilket innebär att vi till viss del kartlägger hur du använder våra tjänster. Vid vår profilering tittar vi på din tidigare gåvohistorik (typ av gåva, storlek på gåva och datum för senaste gåvan), kommunikationssätt, bostadsort och din ålder. Baserat på detta kommer du att klassificeras i en givargrupp med syfte att kunna anpassa och skräddarsy återkoppling samt marknadsföring och erbjudanden till dig som givare.

Vi utför profilering baserat på en intresseavvägning. Vi har gjort bedömningen att vårt gemensamma intresse av att kunna erbjuda dig personlig och relevant kommunikation väger tyngre än ditt eventuella intresse av att inte få sådan kommunikation. Håller du inte med kan du när som helst invända mot denna behandling genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1.3 under fliken Inledning.

6. Behandlar SOS Barnbyar minderårigas personuppgifter?

Vi behandlar inte avsiktligt personuppgifter om personer under 18 år. Vi uppmuntrar vårdnadshavare och föräldrar till omyndiga att aktivt ta del i omyndigas aktiviteter på internet.

7. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

7.1 Vi samlar in personuppgifter direkt från dig i samband med ditt besök på vår webbplats, vid användande av de tjänster som erbjuds där, i samband med att du ger oss en gåva eller i samband med att du kontaktar oss via kundtjänst eller sociala medier.

7.2 Vi samlar också in personuppgifter i form av personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter från andra källor, till exempel från våra betaltjänstleverantörer, i tillämpliga fall från det företag som du representerar samt från offentliga register för att kunna genomföra betalningar, fullgöra ett eventuellt avtal som du har ingått med oss och för att kontakta dig.

8. Kommer dina personuppgifter att delas med andra?

8.1 För att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, se till att vi har korrekta uppgifter, administrera våra IT-system samt för att kunna tillhandahålla marknadsföring kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje parter, till exempel:

  • Marknadsföringsbyråer;
  • Betaltjänstleverantörer;
  • Företag som tillhandahåller sociala medier (t.ex. Facebook och Instagram), och
  • IT-tjänsteleverantörer.

8.2 Leverantörerna av dessa tjänster är etablerade i Österrike, Norge, Irland och Danmark.

8.3 Personuppgifterna kan även delas i syfte att se till att vi kan tillhandahålla de tjänster du har efterfrågat, till exempel om tjänsten som du har efterfrågat är beroende av andra leverantörer som är anlitade av och i sin tur tillhandahåller tjänster till SOS Barnbyar.

8.4 Dina personuppgifter delas endast i den omfattning som är nödvändig för att leverantörer, som nämnts ovan, ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss.

8.5  Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra landsorganisationer inom SOS Children’s Villages International-federationen för att administrera eventuellt fadderskap hos oss.

9. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till personuppgifterna. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast behandla dina personuppgifter för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

10. Kommer dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES till våra barnbyar och de länder som är aktuella med anledning av vårt avtal. För en fullständig lista över vilka länder vi kan komma att dela dina personuppgifter med, vänligen tryck här. Vidare kan vår marknadsföring via sociala medier innebära att dina personuppgifter överförs till USA. Vi överför endast dina personuppgifter utanför EU/EES då det är nödvändigt för att uppfylla våra avtal med dig och ge dig den information du har rätt till enligt avtalen eller då det är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata vårt intresse att marknadsföra vår verksamhet. Det kan till exempel ske för att möjliggöra de utskick som sker via post 1-2 gånger per år till våra faddrar i Sverige med information om relevant(a) barnbyar och fadderbarn, i samband med att du deltar i en fältresa eller när vi marknadsför vår verksamhet via sociala medier. Vid överföringar till tredjeland tillämpar vi EU-kommissionens modellklausuler som finns tillgängliga här och i vissa fall förlitar vi oss på certifiering enligt Privacy Shield Framework som du kan läsa mer om här.

11. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, till exempel så länge de behövs för att utföra den tjänst som du har begärt. Vi sparar även dina kontaktuppgifter och, i tillämpliga fall, ditt personnummer i 36 månader baserat på praxis inom insamlingsbranschen då gåvor ofta ges i cykler med långa intervaller. När du väljer att testamentera till SOS Barnbyar och dödsboet är skiftat och avslutat, lagras dina personuppgifter under minst tio (10) år i enlighet med reglerna om preskription i Ärvdabalken (1958:637).

Vi kan komma att spara dina uppgifter längre om vi måste det enligt lag, till exempel för bokföringsändamål, eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättsprocess.