Vilka rättigheter har du?

12.1   Rätt till rättelse, invändning, radering och begränsning

Om personuppgifterna som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade, kompletterade eller raderade. Du har till exempel rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre behövs för ändamålet för vilket de samlades in, så länge vi inte måste spara dina uppgifter enligt lag eller för att försvara ett rättsligt anspråk. Om du inte håller med om en intresseavvägning vi har gjort kan du också invända mot behandlingen, till exempel gällande marknadsföring, eller be oss att begränsa den, genom att kontakta oss. Du har även rätt att begära begränsning av den behandling vi utför på övriga grunder under vissa omständigheter. Det innebär exempelvis att om du ifrågasätter dina personuppgifters korrekthet kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa under tiden som vi kontrollerar och uppdaterar uppgifterna.

12.2 Rätt till dataportabilitet

I den mån vi behandlar dina personuppgifter baserat på att det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal, har du rätt att på begäran få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi genom automatiska medel behandlar om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få dina personuppgifter överförda direkt av oss till en annan personuppgiftsansvarig.

12.3 Rätt att ta del av uppgifterna

Du har rätt till att begära mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. En sådan begäran kan ske skriftligen till den adress som anges i avsnitt 1.3 under fliken Inledning. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om ditt namn, adress samt det telefonnummer och den e-postadress du angivit till oss. Om du istället vill skicka din begäran i elektronisk form kan du göra det via e-post till den e-postadress som anges i avsnitt 1.3 under fliken Inledning med information om ditt namn, adress samt det telefonnummer och den e-postadress du angivit till oss. Om din begäran sker i elektronisk form har du rätt att få informationen i elektroniskt format.

12.4 Rätt att klaga

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

13. Ändringar

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina Personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna integritetspolicy här.

Kontaktinformation
Om du har frågor eller behöver hjälp kring vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på [email protected] , telefon 08 – 545 832 00 eller via post till:

SOS Barnbyar
Att: GDPR
Box 17 256
104 62 Stockholm