Artikel

“Never let a good crisis go to waste”

Precis innan pandemin bröt ut så var klimatförändringarna en av de mest uppmärksammade frågorna både för näringslivet och samhället och allt fler mobiliserade för en fossilfri värld. Med ett varmare klimat riskerar vi inte bara stora miljökonsekvenser utan också enorma konsekvenser för oss människor och våra samhällen, framförallt för människor som redan lever i utsatthet, många av dem som SOS Barnbyar jobbar för till exempel.

Med vårens pandemi tvärstannade världen med katastrofala ekonomiska och sociala konsekvenser. Under månaderna som gått har allt fler röster höjts för att uppstarten av ekonomin måste bli ”grön”, inkluderande och solidarisk. Företagen spelar en avgörande roll här. ”Never let a good crisis go to waste”, lär den amerikanske politikern Rahm Emanuel ha sagt.  Krisen kan ses som en utmärkt möjlighet att ställa om och se över sitt hållbarhetsarbete. Vårens kris har lett till att fler människor reflekterat över vad som är viktigt och vi har även förstått att vår bristande respekt för andra levande varelser och för miljön har orsakat denna pandemi. Vi har också sett hur oerhört snabbt vi kan ställa om och förändra beteenden om vi bara måste. Krisen har också inneburit att orättvisor blottläggs. Utsatta områden runt om i världen har drabbats oproportionerligt hårt av covid-19,. Människor runt hela världen reser sig nu mot rasism och orättvisor. Människor inser att ett fokus på social förbättring behövs för att övervinna krisen. Intresset för politik ökar också. Pandemin och lockdowns gör det alltför tydligt att politiska beslut har omedelbara effekter på människors liv. Politiska frågor blir mer relevanta under en kris och kan vara avgörande om människors lever eller dör, vilket leder till att många blir mer intresserade.  Detta avspeglar sig också i näringslivet, konsumenter vill i ökande utsträckning att företag tar ställning för olika frågor, ofta av politisk karaktär.

När ekonomin nu förhoppningsvis så sakta startar upp igen och nedstängningar hävs kommer troligtvis ett större antal människor vilja ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Desto mer utvecklat och integrerat ert hållbarhetsarbete är desto större möjligheter till förbättrade affärer. Så synliggör det arbete ni gör för att stötta barn och familjer i utsatthet runt om i världen.

Här är fem enkla tips:

  1. Använd samarbetet med SOS Barnbyar genom att synliggöra engagemanget för medarbetare och kunder genom föreläsningar och rapportering kring vår verksamhet.
  2. Genomför kampanjer tillsammans med oss där en del av försäljning eller produkters överskott går till vår verksamhet, just nu behöver vi extra stöd för coronadrabbade barn och familjer.
  3. Lyft vårt gemensamma arbete i sociala medier och annan kommunikation, allt från er hållbarhetsredovisning, interna kanaler, rekryteringsannonser och annonsering.
  4. Se över hur ni kan integrera vårt arbete i er hållbarhetsstrategi, lyft bidragen till de globala målen.
  5. Har du en aktieutdelning, skänk den till oss.

Avslutningsvis kanske man kan tro att det ekonomiska tvärstopp världen hamnat i med minskade transporter, vikande elförbrukning och kraftigt minskande industriell produktion lett till en kraftig minskning av utsläpp av växthusgaser. Prognosen är dock att på global nivå kommer utsläppen enbart minska med ca 5,5 procent i år. Det är visserligen det största årliga fallet i koldioxidutsläpp, mer än under någon tidigare ekonomisk kris eller krigsperiod, men inte alls tillräckligt för vad vi behöver för att hålla den globala temperaturgränsen på 1,5˚c inom räckhåll. De globala utsläppen måste falla med cirka 7,6 procent varje år det här decenniet.

Coronakrisen har orsakat stor skada och lidande i en redan bräcklig värld, men tillsammans kan vi vända utvecklingen. Krisen har också visat att vi är anpassningsbara, solidariska och uppfinningsrika!

Foto: Sandhu Pearl

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-06-16

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här