Påverkansarbete

SOS Barnbyar arbetar aktivt för att stärka barns rättigheter och barnperspektivet i internationell och nationell lagstiftning. Genom direkt påverkansarbete i frågor som bidrar till en positiv hållbar framtid för vår målgrupp, samt genom samarbeten och nätverk med offentliga instanser och beslutsfattare, bidrar SOS Barnbyar även med kunskap och kompetens. SOS Barnbyar är representerade i FN och arbetar där för att stärka barns rättigheter och ingår i flera arbetsgrupper tillsammans med andra barnrättsorganisationer.

SOS Barnbyar ingår i ett antal nationella nätverk: 

 • Barnrättsnätverket bidrar bland annat med input till Sveriges rapportering om barnkonventionens efterlevande i Sverige till FNs barnrättskommittén i Genève. I nätverket ingår nästan 100 organisationer
 • Barnrättsnätverket för utvecklingsfrågor (SOS Barnbyar, Rädda Barnen, Plan Sverige, Unicef och Barnfonden). Förutom påverkansarbete gällande policyramverk för biståndspolitik så ingår nätverket i The Global Partnership ”End violence against children”
 • Rumänska nätverket – arbetar med frågor som rör romska migranter från Rumänien i Sverige
 • Concorde – nätverk för civilsamhälleorganisationer för global utveckling riktad mot EU med fokus på minskad fattigdom
 • Barnrättsdelegationen – regeringens nätverk där styrelseledamot Bodil Långberg och generalsekreterare Anna Ernestam ingår
 • Forum Syd – har runt 140 medlemsorganisationer i Sverige och alla arbetar för människors rättigheter i en hållbar värld

 

Internationellt ingår SOS Barnbyar bland annat i:

 • The Global Partnership ”End violence against children” med ChildFund, Save the Children, World Vision och Unicef – SOS Children’s Villages International i New York samt, ”Join Forces to Ending Violence against Children”– en vidareutveckling av Global Partnership med syfte att skynda på förbud mot våld mot barn.
 • European Council on Refugees and Exiles (ECRE), samt the Initiative on Child Rights in the Compacts.

 

Barns deltagande

SOS Barnbyar arbetar också för att barn och unga i våra verksamheter ska få ökad självkänsla och en ökad medvetenhet om sina rättigheter. Vi skapar forum för att barn ska göra sina röster hörda och bli delaktiga i organisationens utveckling för att barn och unga ska involveras i och kunna påverka beslut som rör dem.

SOS Barnbyars arbete bidrar till att införliva de globala hållbarhetsmålen i enlighet med SDG 2030. Vi arbetar framförallt med:

 • mål 1 – ingen fattigdom
 • mål 4 – god utbildning för alla
 • mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk utveckling för alla
 • mål 10 – minskad ojämlikhet
 • mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.

 

Vi samarbetar med berörda myndigheter, beslutsfattare och lokalsamhällen för att tillsammans skapa en hållbar framtid.