Så här mäter vi våra resultat

För att säkerställa effekten av SOS Barnbyars arbete utvärderas insatserna ur ett samhällsnyttigt perspektiv. Syftet är att ta reda på om sociala investeringar kan bidra till ett hållbart samhälle. Insatserna mäts också utifrån ett socialt perspektiv för att ta reda på hur individens välbefinnande påverkas över tid. För att säkra att vårt stöd används så effektivt som möjligt har SOS Barnbyars arbete även utvärderats på global nivå, vilket ligger i linje med federationens målsättning för 2030.

RAP, Rapid Assessmement of Programmes, är en del av den programutvärdering som gjorts av SOS Barnbyar runt om i världen för att säkerställa att program är relevanta, kvalitativa och resurseffektiva för vår målgrupp. Utvärderingen, som genomfördes 2017, syftar till att ge strategisk vägledning så att program som inte uppfyller nämnda kriterier kan fasas ut eller anpassas så att det blir mer relevant och kvalitativt så att vi använder våra medel så resurseffektivt som möjligt.

Långsiktig påverkan på individnivå

2017 presenterade SOS Barnbyar rapporten Impact Insight: Results of Social Impact Assessments in Seven Programme Locations. Den redovisar den långsiktiga påverkan på individnivå av de som tagit del av vår verksamhet, såväl barn som vuxna. Rapporten fokuserade på förändringen i deras liv, utifrån åtta centrala aspekter av utveckling och välbefinnande: omsorg, fysisk hälsa, mat, boende, utbildning och färdigheter, försörjning, skydd från diskriminering och exploatering samt socialt och emotionellt välbefinnande.

Samhällsvinsten på sikt

För att se vilken effekt verksamheten har på samhället i stort så mäter vi hur stor samhällsvinsten är över tid per investerad euro, Social Return On Investment (SROI). SROI mäter effekterna på både individen; till exempel starkare självförtroende, självförsörjning och förmågan att ge nuvarande och framtida barn en trygg uppväxt, och på samhället; genom ökade skatteintäkter och minskade samhällskostnader. Kort sagt hur mycket det lönar sig att investera i en trygg uppväxt för utsatta barn. SROI ställer alltså en kedja av värdeskapande i centrum som beskriver resurser, vilka aktiviteter resurserna används till, vilka förändringar som åstadkommits och värderar detta i förhållande till insatsen som gjorts. Tillsammans med Boston Consulting Group utvärderades arbetet i sju länder som SOS Barnbyar verkar i: Elfenbenskusten, Etiopien, Nepal, Senegal, Swaziland, Tanzania och Togo (Källa: BCG, 2015).

Beprövat verktyg

SROI är ett internationellt vedertaget ramverk som ser till värde ur ett brett perspektiv. Det syftar till att förstå och styra effekter och värdeskapande ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Enkelt uttryckt: istället för att enbart mäta kortsiktiga ekonomiska resultat tar SROI fasta på olika långvariga effekter och värden.

SROI utvecklades i början av 1990-talet av den filantropiska organisationen Roberts Enterprise Development Fund (REDF). REDF tog fram SROI för att avgöra vilka av deras investeringar som gav störst samhällsnytta. SROI togs till Storbritannien i början av 2000-talet och det är framförallt där konceptet har vidareutvecklats. Nätverket Social Value International verkar idag normsättande när det gäller SROI.