Nyhet

SOS Children’s Villages International inför åtgärder efter egen utvärdering av verksamheten

Uppdatering 2021-08-24: Vi har en ny president och vicepresident.

Uppdatering 2021-05-07: Vi på SOS Barnbyar i Sverige välkomnar beslutet av vår internationella organisations, SOS Children’s Villages International, nuvarande president och vicepresident som har valt att avgå och ställer inte upp för återval i kommande val till generalförsamlingen.

De senaste åren har SOS Children’s Villages International tagit initiativ till externa oberoende kartläggningar och utredningar av historiska kända fall av missförhållanden inom den egna verksamheten. Det har handlat om tidigare kända, inrapporterade fall där barn har farit illa i vår omsorg, men även misstänkt korruption och hur visselblåsarsystemet fungerat. Syftet med den egna utvärderingen är att säkerställa att vi genomför rätt åtgärder för att minska risken för upprepning. Resultatet av utredningarna har visat att det har förekommit brister i några av fallen och att det har funnits exempel då organisationen inte uppfyllt det centrala löftet att hålla alla barn i organisationens omsorg säkra. Något som vi, SOS Barnbyar Sverige och den globala organisationen ser extremt allvarligt på. Senaten för SOS Children’s Villages International har nu riktat en ursäkt till de barn som drabbats och deklarerat att ansvar ska utkrävas.

SOS Children’s Villages International har nolltolerans mot alla former av övergrepp och vi på SOS Barnbyar Sverige är och har varit pådrivande i de oberoende, externa utredningarna för att förbättra arbetet att trygga barns och ungas livsvillkor i vår verksamhet över hela världen.

— Jag ser oerhört allvarligt på detta, jag är både bedrövad och ledsen. Vår verksamhet spänner över 137 länder och når fler än en 1,5 miljon barn, unga och vuxna varje år – men varje fall är ett för mycket och jag är fruktansvärt ledsen över att detta hänt, säger Anna Ernestam, generalsekreterare för SOS Barnbyar i Sverige.

På internationell nivå vidtar SOS Children’s Villages International nu en rad åtgärder för att stärka alla barns trygghet:

  • Två oberoende kommissioner med externa experter tillsätts för att utreda vad som legat bakom bristerna och vilka som burit ansvaret. Det är viktigt att ansvar utkrävs.
  • De barn, ungdomar och andra som drabbats av övergrepp ska få individuellt stöd. Därför avsätts resurser för att stödja de personer som har blivit utsatta med t.ex. psykologiskt stöd och juridisk rådgivning.
  • Ett ombudspersonsystem etableras för att säkerställa att det barn eller den ungdom som rapporterar en incident ska få stöd av en oberoende person, utan intressekonflikt, under hela processen.
  • Sedan tidigare har ett visselblåsarsystem inrättats och förstärkts för att tidigare fånga upp eventuella brister.

I juni ska den globala organisationen också välja ett nytt ledarskap i form av en ny president och senatorer i det högsta beslutande organet, generalförsamlingen. Då kommer dessa frågor i allra högsta grad vara i fokus och SOS Barnbyar i Sverige arbetar för ett nytt ledarskap som tar tag i problemen från grunden.

— Vi välkomnar de satsningar som ska genomföras för att minska risken att historien upprepar sig. Det är viktigt att organisationen tar tag i och agerar i de här frågorna på internationell nivå. Det behövs kontinuerligt kraftfulla åtgärder för att leva upp till vår nolltolerans mot övergrepp, säger Anna Ernestam.

Kort om oss:SOS Children’s Villages International verkar i 137 länder och har totalt 1394 stycken barnbyar. I dagsläget har vi 65 600 barn i vår verksamhet samt 18 800 ungdomar i ungdomsprogram. Utöver det har vi 630 familjestärkande program som inkluderar totalt 347 000 personer, både barn, unga och vuxna.Under 2020 nådde vi även 1 650 632 personer med våra katastrofinsatser samt 198 600 personer med utbildningsinsatser.

Läs mer på SOS Children’s Villages Internationals hemsida.

Uppdatering 2023-01-20:  Hos SOS Barnbyar Panama utreds eventuella brister, som ni kan läsa mer om på SOS Children’s Villages Internationals hemsida.

Frågor och svar

Vad handlar det om? 

De senaste åren har SOS Children’s Villages International tagit initiativ till externa oberoende kartläggningar och utredningar av historiska kända fall av missförhållanden inom den egna verksamheten, för att utvärdera hanteringen av fallen och de åtgärder som vidtagits i syfte att öka tryggheten för barn och unga i vår omsorg.

Varje form av övergrepp och kriminella handlingar är oacceptabelt. Ett fall är ett fall för mycket och det går inte att investera nog i insatser för att öka barns trygghet och säkra att alla medel ska gå till att göra det bästa för att uppfylla barns rättigheter.

Resultatet av utredningarna har visat att det har förekommit brister i vår verksamhet, både inom arbetet med skydd av barn, men också kring korruption och missbruk av medel. Det har funnits fall då vår organisation inte uppfyllt det centrala löftet att hålla alla barn i vår omsorg säkra och inte agerat snabbt nog och med tillräcklig stryka. Senaten för SOS Children’s Villages International har nu riktat en tydlig ursäkt till de barn som drabbats och deklarerat att ansvar ska utkrävas.  Här kan ni läsa rapporten.

Hur arbetar ni med skydd av barn idag? 

Som organisation har vi noll tolerans mot all form av våld, övergrepp, utnyttjande och kränkningar, vilket också gäller från barn till annat barn och ungdom till annan ungdom. Om en incident ändå skulle inträffa har vi system och rutiner på plats för att hantera incidenter. Kort kan man säga att alla medarbetare har skyldighet att rapportera all form av oro omedelbart. Därefter följer en initial sammanställning av vad som eventuellt har skett. Beroende på vad den rapporten visar så beslutas om en utredning ska tillsättas eller ej, och beroende på incidentens karaktär så bestäms om utredningen ska göras internt, av extern aktör, och om det ska anmälas vidare till myndigheter och sociala instanser. Vi lägger stor vikt vid att hålla barnets bästa för ögonen under hela processen, men betonar också att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats, varför alla parter värnas i en eventuell utredning. Alla utredningar följs upp och lämpliga åtgärder upprättas. Det barn eller ungdom som på något sätt drabbats erbjuds tillgång till den typ av stöd som hen har rätt till för att kunna gå vidare från det som skett.

I alla program finns särskilda ”Child Safeguarding Focal Points”, vilka fungerar som språkrör lokalt och är någon som barn och unga kan vända sig till vid eventuella oegentligheter. Därtill finns liknande funktioner på nationell nivå i varje land om det skulle finnas en intressekonflikt. Barn och unga kan också välja att göra anmälan online, antingen genom att skicka email eller anonymt genom visselblåsarfunktioner.

Har någon i er verksamhet i Sverige drabbats?

Nej, ingen i vår verksamhet i Sverige har drabbats. Alla fall i rapporten är fall utomlands. I Sverige har vi aldrig haft något fall.

Är någon från SOS Barnbyar i Sverige inblandad?

Nej, ingen från SOS Barnbyar i Sverige är inblandad. SOS Barnbyar Sverige välkomnar utvärderingen och vill bara arbeta för att verksamheten ska bli ännu bättre. Alla fall är ett fall för mycket.

Hur är ni organiserade?

SOS Children’s Villages International är en global organisation som finns i 137 länder världen över. Varje land har egna nationella kontor, ekonomier och verksamheter, men arbetar alla för samma mål; att inte ett barn ska växa upp ensamt. De flesta länder har egen programverksamhet och insamling men det finns även länder som endast driver verksamhet och är därmed beroende av andra SOS-organisationers insamling.

Det högst beslutande organet är generalförsamlingen som består av representanter från varje land. De träffas vart fjärde är. Deras uppgift är att välja president och ett 20-tal styrelsemedlemmar som utgör den internationella senaten. Senatens uppgift är att godkänna den internationella årsbudgeten och att besluta om organisationens verksamhet, styrning och inriktning på en övergripande strategisk nivå. Till hjälp har senaten ett rådgivande och ett mer operativt stöd (management council och management team) som utför det arbetet som beslutats.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-05-06

Liknande

Nyhet

Psykologiskt stöd ger barn trygghet efter missilattacken mot Israel

De iranska attackerna mot Israel i söndags orsakade rädsla och oro hos barn och ungdomar i våra program i landet. En 7-årig flicka skadades.

Läs mer här

Artikel

Workwear for Kids – en kollektion som står upp mot barnarbete

Med initiativet Workwear for Kids strävar vi efter att öka medvetenheten om de hårda förhållanden för barnarbete och säkerställa att en fråga som är mycket relevant för miljontals barns vardagsliv, fortsätter att få den uppmärksamhet den förtjänar från allmänheten.

Läs mer här

Artikel

Jon Henrik Fjällgren: ”Fler borde engagera sig för barnen”

Jon Henrik Fjällgren berättar om besöket i barnbyn och varför fler bör engagera sig.

Läs mer här