Barnombud

Ett pilotprojekt för att stärka barns röst, rättigheter och delaktighet 

Vi har lyssnat på barn och unga med erfarenhet av placering i samhällsvård. De berättar att om de saknar en trygg vuxen kan det vara svårt att få sin röst hörd och förstå allt som händer i kontakt med myndigheter och beslutsfattare.

SOS Barnbyar startar därför projektet Barnombud. På uppdrag av barn och unga i familjehemsplacering arbetar vi för att stärka deras delaktighet och rättigheter. 

Vårt uppdrag är att barn och unga ska känna sig hörda, respekterade och förstådda i kontakt med socialtjänsten. Vi arbetar för att de får insatser de är i behov av och har rätt till samt förstår processer och beslut som berör dem. 

Barnombud ersätter inte insatser från socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvård eller liknande. Verksamheten är ett komplement, ett extra stöd, för de barn och unga som vill och behöver. Det är frivilligt och helt kostnadsfritt att delta.  

Så går det till

Projektet Barnombud bygger på individuellt stöd mellan deltagaren och barnombudet. Barnombuden arbetar på uppdrag av och tillsammans med barn och unga, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Barnombuden är anställda av SOS Barnbyar och har utbildning inom socialt arbete eller juridik, alternativt har inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Barnombuden har god kunskap om barns rättigheter samt socialtjänstens regler, insatser och processer. Barnombuden har tystnadsplikt.  

Exempel på stödinsatser: 

  • Närvara vid möten med socialtjänsten  
  • Stötta i kommunikation med Socialtjänsten  
  • Öka kunskapen om rättigheter – och se till att dessa uppfylls   
  • Säkerställa att barn och unga får delta i processer och beslut som rör dem  
  • Agera trygg vuxen och bygga tillit 

För vem? 

Barn och unga mellan 12-18 år placerade i familjehem i Göteborgsområdet. 

Ansökan kan göras på egen hand eller med stöd av en vuxen som tipsar om projektet. Vi samarbetar även med socialtjänsten för länkning till projektet.   

Har du frågar eller vill du veta mer? 

Kontakta vår Barnrättsjurist Linnea Baksås Martinsson.

Mejla Linnea