Nyhet

Ny utredning sätter barns rättigheter i fokus

I dag presenterades utredningen “Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen” för regeringen och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

SOS Barnbyar välkomnar utredningen i sin helhet och i synnerhet utredningens uppmärksammande av brister som försvårar samt även omöjliggör barns möjligheter att utkräva sina rättigheter. Vi understryker betydelsen av att barn som står utan stöd från sina vårdnadshavare eller andra vuxna i sin närhet har ett stort behov av oberoende barnombud som ger stöttning i kontakt med myndighetsaktörer.

SOS Barnbyar möter dagligen barn och unga som ensamma har fått kämpa för att få det stöd de behöver samt även tvingats ta ansvar för syskon och föräldrar. Dessa barn har ofta haft ett stort antal kontakter med olika myndigheter, vanligen kring beslut som kan komma att bli helt avgörande för den unges framtid, men integreras sällan i beslutsprocessen till fullo eller erhåller ett samlat stöd utifrån sina faktiska behov.

Vi delar därför utredarnas uppfattning kring att åtgärder behöver vidtas för att garantera skydd och upprättelse för barn som utsätts för rättighetskränkningar. Oberoende barnombud kan fylla en avgörande funktion i att säkerställa att alla barns – och i synnerhet placerade barn och ungas – rättigheter tillgodoses. Därutöver kan ett oberoende barnombud jämna ut maktförhållandet mellan den unge och myndighetsaktörer, ge kontinuitet och stabilitet, samt skapa trygghet och förtroende.

Vi stödjer därutöver ratificeringen av det fakultativa och tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen, ett klagomålsförfarande, och tror att det kommer att bidra till att stärka barns rättigheter i Sverige.

Därjämte ser vi att ratificeringen är betydelsefull för att stärka genomslaget för barnkonventionen i Sverige. Det kommer skapa rättspraxis och prejudicerande fall som etablerar en större förståelse för hur vi i Sverige ska tolka barnkonventionen. Slutligen tror vi att ratificeringen kan bidra till att barnets status som rättssubjekt samt rättighetsbärare stärks och befästs.

Vi ser fram emot att läsa utredningen i sin helhet samt att se konkreta åtgärder från regeringen som ger unga reella möjligheter att utkräva sina rättigheter.  

Dela inlägget

Publicerad: 2023-08-23

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Nyhet

Debattinlägg: Biståndet bör riktas mot barnen

Väpnade konflikter pågår på många platser runt om i världen. Även om det är jobbigt och obehagligt behöver både allmänheten och Sveriges regering orka med att ta in att oskyldiga barn dör i konflikter varje dag, året runt, skriver Petra Nyberg, tillförordnad generalsekreterare på SOS Barnbyar.

Läs mer här

Artikel

Fler verktyg för att förebygga brott – det här tycker SOS Barnbyar

Remissvar: Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn. DS 2023:15

Läs mer här