Nyhet

Idag är det Världsdagen mot barnmisshandel. Vi vill uppmärksamma att ett barn dör var femte minut till följd av våld.

Barn som saknar föräldrar eller risk att förlora dem står inför en ökad risk att utsättas för våld, missbruk, och försummelse. Barn som växer upp i alternativ vård har ofta upplevt våld i sina tidigare liv, antingen i sina familjer eller samhällen. Som en konsekvens är de mer benägna att acceptera våld eller riskerar att själva bli våldsamma – våld föder våld och denna onda cykel måste brytas.

Barn som flyr krig och konflikter löper större risk att utsättas för våld och exploatering, särskilt när de flyr utan föräldrar. Enligt Europol har minst 10 000 barn på flykt försvunnit efter ankomsten till Europa. Risken är att många har fallit in i händerna på kriminella.

Barnkonventionen garanterar att barn överallt har rätt till ett liv fritt från rädsla, förtryck och alla former av våld. Genom att anta Agenda 2030 och dess hållbara utvecklingsmål, har världens ledare satt ambitiösa mål för att stoppa alla former av våld mot barn före år 2030. Som partner i det globala partnerskapet för att stoppa våld mot barn har SOS Barnbyar tillsammans med intressenter från hela världen gått ihop för att förverkliga den ambitionen.

Vi är övertygade om att det främsta sättet att skydda barn är att hålla ihop familjer, och där det inte är möjligt, se till att barnet får växa upp i en trygg och icke-våldsam miljö, för att mildra effekterna av våld och hjälpa barn att bli starka, trygga vuxna. SOS Barnbyar sätter barnet i centrum och arbetar för att bygga relationer mellan barn, familjer och samhällen och det har visat sig ge positiva resultat.

Men så länge ett barn dör var femte minut till följd av våld, behöver vi öka våra insatser – i våra program och tillsammans med våra lokala och internationella partners – för att göra samhället säkrare för barn. Vi måste höja vår röst för att fördöma våld och täppa igen luckor i lagstiftningen för att skydda barn. Idag och alla andra dagar.

 

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-11-19

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här