Om en person ser något som denne uppfattar som olagligt eller i strid med SOS Barnbyars uppförandekod eller i strid med andra styrande dokument ska detta rapporteras.

Det skulle till exempel kunna gälla:

  • Fysiska eller sexuella övergrepp eller trakasserier mot barn, ungdom eller vuxen i vår verksamhet
  • Diskriminering, mobbing eller kränkande behandling av barn, ungdom eller vuxen i vår verksamhet
  • Otillåtet användande av SOS Barnbyars tillgångar inkl. korruption, stöld, förskingring
  • Systematiskt maktmissbruk eller intressekonflikt i processer för att gagna enskilda individer och i konflikt med SOS Barnbyars uppdrag
  • Allvarliga oegentligheter som rör enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på vår arbetsplats

 

För generell feedback t.ex. gällande våra programs kvalitet eller insamling, var snäll använd vårt Feedback and Complaints-formulär

SOS Barnbyars policy för skydd av barn och unga hittar du här.

SOS Barnbyars policy för motverkande av sexuella trakasserier, exploatering och övergrepp hittar du här.

Vilka andra instanser kan jag vända mig till med min anmälan?

Om din anmälan inte är kopplad till SOS Barnbyar utan i stället gäller ett barn eller ungdom du är orolig för rent generellt ska anmälan inte primärt göras till SOS Barnbyar. Du kan i stället vända dig till socialtjänsten i den kommun där barnet eller ungdomen är hemmahörande, eller till polisen om anmälan är av sådan karaktär.

Om du är osäker på hur du ska gå vidare med en oro kopplat till SOS Barnbyars verksamhet så kan du alltid vända dig till ansvarig verksamhetschef för råd. Alla anställda kan nås via SOS Barnbyars växel: 08 545 832 00.

Om du arbetar inom SOS Barnbyar och vill anmäla oro kring barn och ungdomar i våra program så kan du också vända dig till din nationella Child and Youth Safeguarding focal person.

Är du anställd inom SOS och din orosanmälan gäller personalfrågor såsom säkerhet och hälsa men inte bedöms vara av allmänintresse, var god och vänd dig till vår HR-chef, eller dennes chef.

Ta mig till anmälan

Kontakt:
Elin Axelgren
Nationell Child Safeguarding Focal Point
[email protected]
08 545 832 00